นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 36 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
อนุมัติเกินกรอบระยะเวลาของหลักสูตร 1593 0
ลาฝึกอบรมต่างประเทศ ระหว่างกำลังศึกษาในประเทศ 1769 0
การไปศึกษาโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 1900 0
เงินบำเหน็จดำรงชีพ 2779 0
เป็นข้าราชการบำนาญได้สวัสดิการอะไรบ้าง 3042 1
พนักงานที่ลาศึกษาก่อนประกาศ2552 บังคับใช้ 1743 0
พนักงานเงินรายได้ กับการลาไปศึกษา 1596 1
ยังไม่เข้าใจอยู่ดี 1450 0
ลาไปฝึกอบรมไม่ถึงเดือน ต้องทำสัญญาหรือไม่ 1690 2
วีซ่าในหนังสือเดินทางส่วนตัว 1477 1
การลาศึกษาประเทศตอบรับมีเงื่อนไข 1270 0
การขออนุมัติไปราชการในระหว่างไปปฎิบัติเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 1760 0
การย้ายสถานที่ศึกษา 1603 0
การทำหนังสือเดินทางราชการ 1855 0
ขั้นตอนรายลเอียดการเสนอขออนุมัติไปราชการ 1101 0
แจ้งสถานที่ขอหนังสือเดินทางราชการ 1143 0
พนักงานลาศึกษาปริญญาเอก 1356 0
ลาศึกษาประเทศที่ตอบรับแบบมีเงื่อนไข 1198 0
ข้าราชการบำนาญ กับการขอทำหนังสือเดินทางราชการ 1636 0
เดินทางกลับประเทศไทยชั่วคราว 1302 0
เรียนภาษาในประเทศ 1532 0
หนังสือนำตรวจสุขภาพร่างกายฯ กรณีลาไปศึกษาต่างประเทศ 1849 0
การขออนุมัติขยายเวลาศึกษา ณ ต่างประเทศ(ของพนักงานฯ) 1419 0
ผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 1628 0
การระบุประเภทเงินที่ใช้ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 1308 0
แบบฟอร์มการรายงานการเดินทางไป - กลับจากลาไปศึกษาต่างประเทศ 2212 0
ข้าราชการที่กลับจากลาศึกษาหลังวันที่ 11 พ.ค.2549 กับสัญญาลาศึกษา 2549 1559 0
อย่างใดจึงถือเป็นการไปดูงาน หรือฝึกอบรม 1516 1
ปัญหาในการขออนุมัติไปราชการต่างประเทศ 2006 1
ลาไปฝึกอบรมในประเทศแบบใหนไม่ต้องทำสัญญา 1567 0
กำหนดระยะเวลาออกเดินทางไปศึกษาต่างประเทศ 1560 0
การรายงานความก้าวหน้าข้าราชการและพนักงานที่ลาไปศึกษา 1433 4
บอกกล่าวเล่าไข 1483 2
การขยายเวลาไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ของพนักงานฯ 1515 1
ไปราชการ ศึกษา อบรม ดูงาน ต่างประเทศ 1800 0
พนักงานมหาวิทยาลัยขออนุมัติไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 1380 0