นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 36 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
อนุมัติเกินกรอบระยะเวลาของหลักสูตร 1696 0
ลาฝึกอบรมต่างประเทศ ระหว่างกำลังศึกษาในประเทศ 1884 0
การไปศึกษาโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 2017 0
เงินบำเหน็จดำรงชีพ 2874 0
เป็นข้าราชการบำนาญได้สวัสดิการอะไรบ้าง 3143 1
พนักงานที่ลาศึกษาก่อนประกาศ2552 บังคับใช้ 1833 0
พนักงานเงินรายได้ กับการลาไปศึกษา 1692 1
ยังไม่เข้าใจอยู่ดี 1541 0
ลาไปฝึกอบรมไม่ถึงเดือน ต้องทำสัญญาหรือไม่ 1789 2
วีซ่าในหนังสือเดินทางส่วนตัว 1568 1
การลาศึกษาประเทศตอบรับมีเงื่อนไข 1350 0
การขออนุมัติไปราชการในระหว่างไปปฎิบัติเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 1844 0
การย้ายสถานที่ศึกษา 1684 0
การทำหนังสือเดินทางราชการ 1959 0
ขั้นตอนรายลเอียดการเสนอขออนุมัติไปราชการ 1185 0
แจ้งสถานที่ขอหนังสือเดินทางราชการ 1221 0
พนักงานลาศึกษาปริญญาเอก 1434 0
ลาศึกษาประเทศที่ตอบรับแบบมีเงื่อนไข 1276 0
ข้าราชการบำนาญ กับการขอทำหนังสือเดินทางราชการ 1707 0
เดินทางกลับประเทศไทยชั่วคราว 1390 0
เรียนภาษาในประเทศ 1607 0
หนังสือนำตรวจสุขภาพร่างกายฯ กรณีลาไปศึกษาต่างประเทศ 1931 0
การขออนุมัติขยายเวลาศึกษา ณ ต่างประเทศ(ของพนักงานฯ) 1499 0
ผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 1700 0
การระบุประเภทเงินที่ใช้ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 1386 0
แบบฟอร์มการรายงานการเดินทางไป - กลับจากลาไปศึกษาต่างประเทศ 2296 0
ข้าราชการที่กลับจากลาศึกษาหลังวันที่ 11 พ.ค.2549 กับสัญญาลาศึกษา 2549 1646 0
อย่างใดจึงถือเป็นการไปดูงาน หรือฝึกอบรม 1595 1
ปัญหาในการขออนุมัติไปราชการต่างประเทศ 2081 1
ลาไปฝึกอบรมในประเทศแบบใหนไม่ต้องทำสัญญา 1657 0
กำหนดระยะเวลาออกเดินทางไปศึกษาต่างประเทศ 1637 0
การรายงานความก้าวหน้าข้าราชการและพนักงานที่ลาไปศึกษา 1514 4
บอกกล่าวเล่าไข 1566 2
การขยายเวลาไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ของพนักงานฯ 1609 1
ไปราชการ ศึกษา อบรม ดูงาน ต่างประเทศ 1909 0
พนักงานมหาวิทยาลัยขออนุมัติไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 1469 0