นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 36 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
อนุมัติเกินกรอบระยะเวลาของหลักสูตร 1481 0
ลาฝึกอบรมต่างประเทศ ระหว่างกำลังศึกษาในประเทศ 1645 0
การไปศึกษาโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 1781 0
เงินบำเหน็จดำรงชีพ 2670 0
เป็นข้าราชการบำนาญได้สวัสดิการอะไรบ้าง 2941 1
พนักงานที่ลาศึกษาก่อนประกาศ2552 บังคับใช้ 1645 0
พนักงานเงินรายได้ กับการลาไปศึกษา 1508 1
ยังไม่เข้าใจอยู่ดี 1354 0
ลาไปฝึกอบรมไม่ถึงเดือน ต้องทำสัญญาหรือไม่ 1586 2
วีซ่าในหนังสือเดินทางส่วนตัว 1382 1
การลาศึกษาประเทศตอบรับมีเงื่อนไข 1188 0
การขออนุมัติไปราชการในระหว่างไปปฎิบัติเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 1661 0
การย้ายสถานที่ศึกษา 1514 0
การทำหนังสือเดินทางราชการ 1760 0
ขั้นตอนรายลเอียดการเสนอขออนุมัติไปราชการ 1026 0
แจ้งสถานที่ขอหนังสือเดินทางราชการ 1074 0
พนักงานลาศึกษาปริญญาเอก 1277 0
ลาศึกษาประเทศที่ตอบรับแบบมีเงื่อนไข 1132 0
ข้าราชการบำนาญ กับการขอทำหนังสือเดินทางราชการ 1560 0
เดินทางกลับประเทศไทยชั่วคราว 1222 0
เรียนภาษาในประเทศ 1467 0
หนังสือนำตรวจสุขภาพร่างกายฯ กรณีลาไปศึกษาต่างประเทศ 1790 0
การขออนุมัติขยายเวลาศึกษา ณ ต่างประเทศ(ของพนักงานฯ) 1368 0
ผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 1580 0
การระบุประเภทเงินที่ใช้ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 1251 0
แบบฟอร์มการรายงานการเดินทางไป - กลับจากลาไปศึกษาต่างประเทศ 2156 0
ข้าราชการที่กลับจากลาศึกษาหลังวันที่ 11 พ.ค.2549 กับสัญญาลาศึกษา 2549 1488 0
อย่างใดจึงถือเป็นการไปดูงาน หรือฝึกอบรม 1462 1
ปัญหาในการขออนุมัติไปราชการต่างประเทศ 1954 1
ลาไปฝึกอบรมในประเทศแบบใหนไม่ต้องทำสัญญา 1499 0
กำหนดระยะเวลาออกเดินทางไปศึกษาต่างประเทศ 1488 0
การรายงานความก้าวหน้าข้าราชการและพนักงานที่ลาไปศึกษา 1359 4
บอกกล่าวเล่าไข 1396 2
การขยายเวลาไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ของพนักงานฯ 1427 1
ไปราชการ ศึกษา อบรม ดูงาน ต่างประเทศ 1710 0
พนักงานมหาวิทยาลัยขออนุมัติไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 1273 0