นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 36 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
อนุมัติเกินกรอบระยะเวลาของหลักสูตร 1399 0
ลาฝึกอบรมต่างประเทศ ระหว่างกำลังศึกษาในประเทศ 1547 0
การไปศึกษาโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 1688 0
เงินบำเหน็จดำรงชีพ 2585 0
เป็นข้าราชการบำนาญได้สวัสดิการอะไรบ้าง 2855 1
พนักงานที่ลาศึกษาก่อนประกาศ2552 บังคับใช้ 1565 0
พนักงานเงินรายได้ กับการลาไปศึกษา 1427 1
ยังไม่เข้าใจอยู่ดี 1270 0
ลาไปฝึกอบรมไม่ถึงเดือน ต้องทำสัญญาหรือไม่ 1500 2
วีซ่าในหนังสือเดินทางส่วนตัว 1313 1
การลาศึกษาประเทศตอบรับมีเงื่อนไข 1115 0
การขออนุมัติไปราชการในระหว่างไปปฎิบัติเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 1589 0
การย้ายสถานที่ศึกษา 1440 0
การทำหนังสือเดินทางราชการ 1674 0
ขั้นตอนรายลเอียดการเสนอขออนุมัติไปราชการ 979 0
แจ้งสถานที่ขอหนังสือเดินทางราชการ 1001 0
พนักงานลาศึกษาปริญญาเอก 1239 0
ลาศึกษาประเทศที่ตอบรับแบบมีเงื่อนไข 1051 0
ข้าราชการบำนาญ กับการขอทำหนังสือเดินทางราชการ 1518 0
เดินทางกลับประเทศไทยชั่วคราว 1170 0
เรียนภาษาในประเทศ 1424 0
หนังสือนำตรวจสุขภาพร่างกายฯ กรณีลาไปศึกษาต่างประเทศ 1753 0
การขออนุมัติขยายเวลาศึกษา ณ ต่างประเทศ(ของพนักงานฯ) 1307 0
ผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 1528 0
การระบุประเภทเงินที่ใช้ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 1209 0
แบบฟอร์มการรายงานการเดินทางไป - กลับจากลาไปศึกษาต่างประเทศ 2106 0
ข้าราชการที่กลับจากลาศึกษาหลังวันที่ 11 พ.ค.2549 กับสัญญาลาศึกษา 2549 1438 0
อย่างใดจึงถือเป็นการไปดูงาน หรือฝึกอบรม 1424 1
ปัญหาในการขออนุมัติไปราชการต่างประเทศ 1918 1
ลาไปฝึกอบรมในประเทศแบบใหนไม่ต้องทำสัญญา 1455 0
กำหนดระยะเวลาออกเดินทางไปศึกษาต่างประเทศ 1438 0
การรายงานความก้าวหน้าข้าราชการและพนักงานที่ลาไปศึกษา 1287 4
บอกกล่าวเล่าไข 1334 2
การขยายเวลาไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ของพนักงานฯ 1351 1
ไปราชการ ศึกษา อบรม ดูงาน ต่างประเทศ 1639 0
พนักงานมหาวิทยาลัยขออนุมัติไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 1209 0