นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 36 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
อนุมัติเกินกรอบระยะเวลาของหลักสูตร 1527 0
ลาฝึกอบรมต่างประเทศ ระหว่างกำลังศึกษาในประเทศ 1702 0
การไปศึกษาโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 1832 0
เงินบำเหน็จดำรงชีพ 2717 0
เป็นข้าราชการบำนาญได้สวัสดิการอะไรบ้าง 2987 1
พนักงานที่ลาศึกษาก่อนประกาศ2552 บังคับใช้ 1691 0
พนักงานเงินรายได้ กับการลาไปศึกษา 1546 1
ยังไม่เข้าใจอยู่ดี 1399 0
ลาไปฝึกอบรมไม่ถึงเดือน ต้องทำสัญญาหรือไม่ 1630 2
วีซ่าในหนังสือเดินทางส่วนตัว 1427 1
การลาศึกษาประเทศตอบรับมีเงื่อนไข 1225 0
การขออนุมัติไปราชการในระหว่างไปปฎิบัติเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 1704 0
การย้ายสถานที่ศึกษา 1552 0
การทำหนังสือเดินทางราชการ 1804 0
ขั้นตอนรายลเอียดการเสนอขออนุมัติไปราชการ 1058 0
แจ้งสถานที่ขอหนังสือเดินทางราชการ 1104 0
พนักงานลาศึกษาปริญญาเอก 1306 0
ลาศึกษาประเทศที่ตอบรับแบบมีเงื่อนไข 1162 0
ข้าราชการบำนาญ กับการขอทำหนังสือเดินทางราชการ 1593 0
เดินทางกลับประเทศไทยชั่วคราว 1260 0
เรียนภาษาในประเทศ 1502 0
หนังสือนำตรวจสุขภาพร่างกายฯ กรณีลาไปศึกษาต่างประเทศ 1815 0
การขออนุมัติขยายเวลาศึกษา ณ ต่างประเทศ(ของพนักงานฯ) 1390 0
ผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 1602 0
การระบุประเภทเงินที่ใช้ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 1279 0
แบบฟอร์มการรายงานการเดินทางไป - กลับจากลาไปศึกษาต่างประเทศ 2176 0
ข้าราชการที่กลับจากลาศึกษาหลังวันที่ 11 พ.ค.2549 กับสัญญาลาศึกษา 2549 1523 0
อย่างใดจึงถือเป็นการไปดูงาน หรือฝึกอบรม 1482 1
ปัญหาในการขออนุมัติไปราชการต่างประเทศ 1977 1
ลาไปฝึกอบรมในประเทศแบบใหนไม่ต้องทำสัญญา 1528 0
กำหนดระยะเวลาออกเดินทางไปศึกษาต่างประเทศ 1522 0
การรายงานความก้าวหน้าข้าราชการและพนักงานที่ลาไปศึกษา 1392 4
บอกกล่าวเล่าไข 1432 2
การขยายเวลาไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ของพนักงานฯ 1470 1
ไปราชการ ศึกษา อบรม ดูงาน ต่างประเทศ 1747 0
พนักงานมหาวิทยาลัยขออนุมัติไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 1329 0