นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

anni
Ico64
เบญจมาศ เฉลิมวงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาสัตวศาสตร์
Network
Members · Following: 1 · Followed: 5

อ่าน: 2488
ความเห็น: 2

บุคลากรดีเด่นคณะทรัพยากรธรรมชาติ

อย่าละทิ้งองค์กร และอย่าเร่งรีบจนลืมให้ความสำคัญกับคุณภาพของงาน อยากให้มีความซื่อสัตย์ต่อหน่วยงาน สัตย์ซื่อต่อเพื่อนร่วมงาน

สัมภาษณ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์

บุคลากรบุคลากรดีเด่นคณะทรัพยากรธรรมชาติ  ปี 2554

 

ทีมสัมภาษณ์ รศ.ดร.วันวิศาข์  งามผ่องใส หัวหน้าทีม 
  ผศ.เถลิงศักดิ์  อังกุรเศรณี 
                                    น้องขวัญฤทัย  เดชอุดม
              และ Anni  เป็นผู้ประสานงาน  ผู้สัมภาษณ์ 
                             และรับผิดชอบในการลิขิต 
         ผู้บันทึกภาพของทีม
                 พี่ศรีนรา  แมเร๊าะ แต่ในวันนั้นตากล้องคนเก่งของเราติดราชการ
                    น้องศศิธร ลิ่มจู้ ที่เป็นผู้บันทึกภาพตลอดการถ่ายทำ 

บรรยากาศก็เป็นไปอย่างสบายๆ   แค่มองตากันไปมาผู้ถูกสัมภาษณ์ก็รู้แล้วว่าเราจะถามอะไร ก็เริ่มกันเลยดีกว่า

ผศ.ดร. ไชยวรรณ  วัฒนจันทร์  โอนย้ายจากคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มาปฏิบัติงานที่ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปี 2546

 

ภาระงานที่อาจารย์รับผิดชอบในปัจจุบัน

                    1.     บริหารงานหน่วย CILO และกำกับดูแลงานคลีนิกเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนา

                    2.     บริหารงานสำนักประสานงาน ABC-RD ภาคใต้ตอนล่าง

                    3.     บริหารงานศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก

                    4.     ภาระงานสอนมีภาระงานสอน 12 วิชา/ปีการศึกษา

                    5.     งานวิจัย 

                            -     เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง

           แนวทางการพัฒนาการ บริหารจัดการโคเนื้อสำหรับภาคใต้ตอนล่าง

                            -     การวิจัย เรื่อง  ผลของการเลาะหนังหรือไม่เลาะหนัง

            ต่อลักษณะซากและคุณภาพทางกายภาพของเนื้อแพะ

                    6.     งานบริหารวิชาการ

                            -     เป็นกองบรรณาธิการวารสารสงขลานครินทร์

                                  ฉบับ วทท.

                            -     เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ อ่านบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์

                                  ในวารสารงานวิจัย

 

หลักการทำงาน

                    ทำงานในส่วนที่รับผิดชอบให้ดีที่สุด จะไม่นำอุปสรรคมา

                    เป็นปัญหาในการทำงาน

 

การบริหารเวลา

                    ปรับเวลาให้เหมาะสมสมดุล ระหว่างงานและความรับผิดชอบ

                     ต่อครอบครัว

 

 

แนวคิดในการพัฒนาองค์กร

                    อยากให้คณะฯ เน้นความสมดุลของการพัฒนางานวิชาการให้ก้าวหน้าไปในระดับสูงกับงานที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

                    อยากให้คณะฯ มีการประชาสัมพันธ์คณะฯ ให้มากขึ้น  ซึ่งคณะฯ     มีงาน มีศักยภาพหลายๆ ด้าน แต่ขาดการประชาสัมพันธ์

 

การพัฒนาตนเอง

                    มีบุคคลที่นำมาเป็นต้นแบบ คือ ผศ. ดร. เจือ สุทธิวนิช             รศ. เสาวนิต คูประเสริฐ และ      รศ. ดร. ชัยณรงค์  คันธพนิต บุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นทั้งผู้บริหาร เป็นทั้งครูผู้ยิ่งใหญ่ ในส่วนของงานวิชาการได้ติดตามความก้าวหน้าของงานวิชาการ ควบคู่ไปกับการทำงานทางด้านบริหาร พยายามศึกษาเรียนรู้จากอาจารย์ท่านอื่นๆ ไม่ว่าจากผู้อาวุโส หรือรุ่นน้องก็ตาม  และมีความตั้งใจที่จะเพิ่มความรู้ในเรื่องของ ระบบ HACCP ซึ่งเป็นเรื่องที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา

 

งานที่ภาคภูมิใจ

                    มีความตั้งใจในการทำงานทุกงาน เต็มที่ และมีความภูมิใจในงานทุกงาน  ในส่วนงานที่เริ่มจากแนวคิด และผลักดันให้เกิด คืองานทางด้านอาหารฮาลาล ซึ่งเกิดความคิดในขณะที่รับตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ เนื่องจากภาควิชาฯ ขาดอาคารปฏิบัติการ เครื่องมือ ครุภัณฑ์ จึงพยายามเชื่อมโยงการพัฒนางานด้านของอาหารฮาลาล กับการพัฒนางานด้านการเรียนการสอน และการวิจัยของภาควิชาฯ

 

รู้สึกอย่างไรเมื่อได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น

                    ขอขอบคุณคณะทรัพยากรธรรมชาติ ขอบคุณคณะกรรมการ  ที่มีวันนี้ได้ก็เพราะหน่วยงานมอบโอกาสให้ทำงาน แต่อย่างไรก็ตามในคณะฯ ก็มีบุคลากรอีกหลายท่านที่ควรจะมีการยกย่อง

 

ข้อคิดที่ฝากถึงน้องๆ รุ่นใหม่ที่เข้ามาทำงาน

                    ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะถูกกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยยึดความคาดหวังของหน่วยงานในด้านต่างๆ โดยเฉพาะความก้าวหน้าทางวิชาการ  แต่ก็อย่าเร่งรีบงานส่วนตนมากจนลืมที่ช่วยเหลืองานส่วนรวม อย่าละทิ้งองค์กร และอย่าเร่งรีบจนลืมให้ความสำคัญกับคุณภาพของงาน อยากให้มีความซื่อสัตย์ต่อหน่วยงาน สัตย์ซื่อต่อเพื่อนร่วมงาน

 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 18 เมษายน 2555 15:00 แก้ไข: 18 เมษายน 2555 15:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ว้าว ทำอย่างกับคอลัมน์ในนิตยสารแนะครับ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

Ico48
Monly (Recent Activities)
18 April 2012 21:17
#76635

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ด้วยค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.231.167.166
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ