นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

anni
Ico64
เบญจมาศ เฉลิมวงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาสัตวศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 1499
ความเห็น: 0

นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น(ภาคบรรยาย) ตอนที่ 2

ตามที่ได้ share รศ.ดร.ปิ่น  จันจุฬา ได้รับรางวัลดีเด่น ในการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย เครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง

ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ  ครั้งที่ ๒๒ ประจำปี  ๒๕๕๕

 ไว้ที่ http://share.psu.ac.th/blog/work-depart1/23832  แล้วนั้น ในการได้รับรางวัลอาจารย์ได้นำเสนอผลงาน

      เรื่อง  อิทธิพลของระดับโปรตีนในอาหารข้นต่อการกินได้

              และกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนในแพะรีดนม

Influence of Protein Levels in Concentrate on Feed Intake and Rumen Fermentation in Lactating Dairy Goats

ชื่อ ผู้ร่วมวิจัย พัชรินทร์ ภักดีฉนวน, ศิริชัย ศรีพงศ์พันธุ์,ศิริวัฒน์ วาสิกศิริ     และ

                  สมพงษ์ เทศประสิทธิ์

เป็นการศึกษาผลของระดับโปรตีนในอาหารข้นต่อปริมาณการกินได้ และกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนในแพะรีดนมโดยสุ่มแพะให้ได้รับอาหารทดลอง 4 สูตร คืออาหารข้นที่มีระดับโปรตีน 16,17,18 และ 19 เปอร์เซ็นต์ ตามแผนการทดลองแบบสลับใช้แพะนมลูกผสมพันธุ์ซาเนน จำนวน 8 ตัว น้ำหนักเฉลี่ย 50±3 กิโลกรัม และมีจำนวนวันของการให้นมเฉลี่ย 60±10 วัน โดยแพะนมทุกตัวรับหญ้ารูซี่สดเป็นอาหารหยาบให้กินแบบเต็มที่ และได้รับสัดส่วนอาหารข้นต่อปริมาณน้ำนมเป็น  1 ต่อ 2   ผลการทดลองพบว่า ปริมาณการกินได้ทั้งหมด ค่าความเป็นกรด-ด่างและกลูโคสในกระแสเลือดมีค่าใกล้เคียง (P>0.05) ขณะที่ ค่าความเข้มข้นของแอมโมเนีย-ไนโตรเจนในกระเพาะรูเมน ยูเรีย-ไนโตรเจนในกระแสเลือด และยูเรีย-ไนโตรเจนในน้ำนมมีความแตกต่างกันทางสถิติ(P<0.05) และเพิ่มขึ้นตามลำดับโปรตีนในอาหารข้นที่เพิ่มขึ้น

จากผลการทดลองสามารถสรุปได้ว่า

ระดับโปรตีน 16 และ 17 เปอร์เซ็นต์ ในสูตรอาหารข้นเป็นระดับที่เหมาะสมสำหรับแพะรีดนม โดยไม่มีผลกระทบต่อปริมาณการกินได้และกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน

 

 

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 05 June 2012 17:06 Modified: 05 June 2012 17:06 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Monly, Ico24 คนธรรมดา, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.81.28.10
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ