นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

anni
Ico64
เบญจมาศ เฉลิมวงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาสัตวศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 1164
ความเห็น: 1

เมื่อถึงจุดที่ต้องเปลี่ยน

 เมื่อถึงเวลาต้องทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาควิชาฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมบุคลากรทุกสายงาน เพื่อที่จะกลับมาดูว่า อะไรที่ต้องเปลี่ยน เปลี่ยนเพื่ออะไร
วิสัยทัศน์ เป็นตัวบอกว่า  ภาควิชาฯ มีเป้าหมายที่จะไปถึงอย่างไร
และวิธีที่ก้าวไปให้ถึงเป้าหมาย มีการวางแผนและกำหนดทิศทางอย่างไร 
จึงเป็นที่มาของ

แผนพัฒนาภาควิชาสัตวศาสตร์ (พ.ศ. 2557 - 2560) 

   
       

ปณิธาน

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง "Our Soul is for the Benefit of Mankind"

 
       

ค่านิยมร่วม 

 พัฒนาเกษตรไทย  ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

   

(core value)

     

วัฒนธรรมองค์กร 

 อดทน ซื่อสัตย์  กตัญญู   รู้งาน   สานสามัคคี    มีวินัย   ใฝ่คุณธรรม

 

(Organization  Culture) 

     

วิสัยทัศน์ (vision)

ผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้นำด้านวิชาการ และการปฏิบัติในวิชาชีพสัตวศาสตร์ และผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล เพื่อสังคมและชุมชน

 

สร้างองค์ความรู้พื้นฐานภูมิปัญญาไทย  เพื่อการพึ่งพาตนเอง

 
       

พันธกิจ (Mission)

1.  ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะวิชาชีพด้านสัตวศาสตร์ มีจริยธรรม

 
 

2.  วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางสัตวศาสตร์ที่มีคุณภาพระดับสากล

 
 

3. นำความรู้จากการวิจัยไปใช้ในการจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน

 
 

4. เป็นตัวอย่างและผู้นำแก่ชุมชนในการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน

 
 

5. สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

เป้าประสงค์ (Goals)

     
 

1.บัณฑิตสัตวศาสตร์มีความรู้ มีทักษะ มีความเป็นผู้นำทางวิชาการ มีจริยธรรม มีทักษะชีวิตและทักษะการทำงาน

 
 

2. วิจัยและผลิตผลงานทางด้านสัตวศาสตร์บนหลักสมดุลและยั่งยืน ปลอดภัยเพิ่มมูลค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม

 
 

3. เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการวิชาการด้านสัตวศาสตร์

   
 

4.ร่วมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมของไทย

   
 

5) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารและการจัดการ เพื่อความสุขในการทำงานและความมั่นคงขององค์กร

                แต่ไม่ว่า  วิสัยทัศน์  จะดีแค่ไหน  แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าก็ คือ  บุคลากรในองค์กรต้องร่วมมือร่วมใจกัน

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 12 พฤศจิกายน 2557 08:13 แก้ไข: 13 พฤศจิกายน 2557 10:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 JIBCy, Ico24 Baby, และ 7 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
Monly (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
14 พฤศจิกายน 2557 10:19
#100610

ใช่เลย

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.81.28.10
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ