นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

anni
Ico64
เบญจมาศ เฉลิมวงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาสัตวศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 1302
ความเห็น: 0

หัวข้อการนำเสนอภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4

                            หัวข้อการนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย  วันพฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน 2558 
                      ในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4
                         ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 

ลำดับ เวลา ชื่อเรื่อง
 ห้องสงขลา: โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 
1 10.15 - 10.30 น. ผลของการเสริมวัสดุเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตและคอเลสเตอรอลในไข่แดงของไก่ไข่
2 10.30 - 10.45 น. ผลของการเสริมยีสต์แดง (Sporidiobolus pararoseus) ต่อประสิทธิภาพการผลิตสีและปริมาณคอเลสเตอรอลในไข่แดงของไก่ไข่
3 10.45 - 11.00 น. ผลของระดับโปรตีนต่ำและการเสริมกรดอะมิโนสังเคราะห์ต่อผลผลิตและคุณภาพไข่ไก่
4 11.00 - 11.15 น. ผลของสารเสริมชีวนะ Bacillus subtilis และ Bacillus licheniformis ต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและจุลินทรีย์ในไส้ตันของไก่เนื้อ
5 11.15 - 11.30 น. การเสริมกลีเซอรีนดิบในอาหารไก่เนื้อ: ผลที่มีต่อปริมาณการกินได้และประสิทธิภาพภาพการเจริญเติบโต
6 11.30 - 11.45 น. การประเมินการย่อยได้ที่แท้จริงและพลังงานใช้ประโยชน์ได้ของวัตถุดิบอาหารสัตว์ในไก่เพศผู้โดยใช้อุปกรณ์ใหม่ในการเก็บมูล
    พักรับประทานอาหารกลางวัน 
7 13.00 - 13.15 น. ผลการใช้ใบไมยราบยักษ์แห้งป่นทดแทนกากถั่วเหลืองในสูตรอาหารนกกระทาไข่ญี่ปุ่น
8 13.15 - 13.30 น. การศึกษาเสริมไคโตซานที่สกัดโดยวิธีเคมีและ Lactobacillus plantarum (TISTR 543)ในอาหารที่มีผลต่อการย่อยได้ของโภชนะและสมรรถภาพการเจริญเติบโตของสุกรเล็ก-รุ่น (น้ำหนัก 15-60 ก.ก.)
9 13.30 - 13.45 น. ลักษณะทางกายภาพของรำหยาบที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยเอนไซม์หยาบจากก้อนเห็ดเก่า
10 13.45 - 14.00 น. การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์ไฟเตสสำหรับสัตว์กระเพาะเดี่ยว
11 14.00 - 14.15 น. การประมาณค่าสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรม และค่าสหสัมพันธ์ของลักษณะปรากฏระหว่างลักษณะน้ำหนักตัว และระดับสีดำของผิวหนังไก่กระดูกดำ
12 14.15 - 14.30 น. อิทธิพลของความถี่อัลลีลไมเนอร์ต่อการประมาณค่า Linkage Disequilibrium ในประชากรโคนมหลากหลายพันธุ์ในประเทศไทย
13 14.30 - 14.45 น. ความสัมพันธ์ระหว่างจุดกลายยีน BMPR-IB และ BMP-15 กับลักษณะขนาดครอกของแพะลูกผสมพื้นเมืองไทย-แองโกลนูเบียน
ห้องทองเอก: โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะรวม  
1 10.15 - 10.30 น. การย่อยได้ในห้องปฏิบัติการและการสลายตัวในกระเพาะหมักโคของหญ้าแพงโกล่าสดและแปรรูปที่ระยะการตัด 45 วัน
2 10.30 - 10.45 น. ผลของการเสริมเชื้อ Bacillus spp. ต่อการย่อยเยื่อใยอาหารในโคพ่อพันธุ์
3 10.45 - 11.00 น. ผลของเปลือกลำไยร่วมกับฟางข้าวหมักด้วยยูเรียเป็นแหล่งอาหารหยาบ ต่อค่าโลหิตวิทยาของแพะลูกผสม (ซาเนน x พื้นเมือง)
4 11.00 - 11.15 น. ผลของการเสริมแบคทีเรียชนิดสร้างกรดแลคติคในหญ้าเนเปียร์หมักปากช่อง 1 หมัก ต่อการย่อยสลายในกระเพาะหมักของโคขาวลำพูน
5 11.15 - 11.30 น. ผลของกระถินตากแห้งต่อการใช้ประโยชน์ไนโตรเจนและจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมน
6 11.30 - 11.45 น. กิจกรรมเอนไซม์และการย่อยสลายเปลือกและซังข้าวโพดโดยแบคทีเรียที่ย่อยลิกนินในกระเพาะหมักของโคขาวลำพูน
7 11.45 - 12.00 น. Ruminal Degradation of Rice Straw and Guinea Grass Silage from Lao PDR
    พักรับประทานอาหารกลางวัน
8 13.00 - 13.15 น. ผลของระดับพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ ต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและต้นทุนการผลิตโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน
9 13.15 - 13.30 น. ผลของการเสริม Recombinant Saccharomyces cerevisiae ที่มียีน FAD2 ต่อปริมาณกรดไขมันโอเมก้า-3 และผลผลิตน้ำนมในโคนม
10 13.30 - 13.45 น. การศึกษาระดับการใช้ใบปาล์มน้ำมันเป็นแหล่งอาหารหยาบหลักในอาหารสำเร็จสำหรับแพะเนื้อ
11 13.45 - 14.00 น. ผลของระดับสายหางกระรอกในอาหารข้นต่อปริมาณการกินได้และสมรรถภาพการเจริญเติบโตของแพะเพศผู้
12 14.00 - 14.15 น. ผลของระดับโปรตีนในอาหารข้นต่อการกินได้และการย่อยได้ของโภชนะของแพะเพศผู้
13 14.15 - 14.30 น. คุณภาพของกลีเซอรีนดิบจากโรงงานผลิตไบโอดีเซลขนาดเล็ก กลาง และใหญ่
14 14.30 - 14.45 น. องค์ประกอบทางเคมีและผลผลิตแก๊สในห้องปฏิบัติการของพืชอาหารสัตว์ในเขตภาคเหนือของ สปป. ลาว
15 14.45 - 15.00 น. คุณค่าทางโภชนะ, จลศาสตร์และผลผลิตแก๊สของกระถินและไมยราบยักษ์โดยวิธีการศึกษาในหลอดทดลอง
ห้องเกาะยอ: สรีรวิทยา วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์  การผลิตสัตว์ และอืนๆ  
1 10.15 - 10.30 น. การศึกษาการพัฒนากล่องเก็บรักษาน้ำเชื้อสุกรด้วยน้ำแข็งและแกลบ เพื่อใช้ในการผสมเทียมของฟาร์มเกษตรกรรายย่อย
2 10.30 - 10.45 น. การศึกษาการพัฒนากล่องเก็บรักษาน้ำเชื้อสุกรด้วยน้ำแข็งและเกลือ เพื่อใช้ในการผสมเทียมของฟาร์มเกษตรกรรายย่อย
3 10.45 - 11.00 น. การเปรียบเทียบรูปแบบอุปกรณ์ปล่อยฮอร์โมนเพื่อการกำหนดเวลาในการผสมเทียมโคเนื้อ
4 11.00 - 11.15 น. คุณภาพน้ำเชื้อและขนาดของอสุจิสุกรพื้นเมืองในจังหวัดน่าน
5 11.15 - 11.30 น. การเสริมกลีเซอรีนดิบในอาหารไก่กระทง: ผลที่มีต่อลักษณะซาก
6 11.30 - 11.45 น. การศึกษาคุณภาพเนื้อไก่งวงที่เลี้ยงในระบบธรรมชาติ
7 11.45 - 12.00 น. คุณภาพซาก และองค์ประกอบซากของปลาเผาะที่เลี้ยงในกระชังในแม่น้ำโขง
    พักรับประทานอาหารกลางวัน
8 13.00 - 13.15 น. ผลสัมฤทธิ์ในการส่งเสริมการลดเซลล์โซมาติกในน้ำนมที่ผลิตโดยสมาชิกของสหกรณ์โคนมแห่งหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย
9 13.15 - 13.30 น. ความผันแปรของอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และดัชนีอุณหภูมิ-ความชื้นสัมพัทธ์ที่สัมพันธ์กับการผลิตโคนมในประเทศไทย
10 13.30 - 13.45 น. ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิรายวันและจำนวนลูกสุกรมัมมี่ของแม่สุกรพันธุ์แท้แลนด์เรซในภาคเหนือของประเทศไทย
11 13.45 - 14.00 น. การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตหมูป่าในจังหวัดอุดรธานี
12 14.00 - 14.15 น. ความแตกต่างของขนาดฟาร์ม พื้นที่ตั้ง และระดับการศึกษาของเกษตรกรรายย่อยต่อต้นทุน รายได้และกำไรในการผลิตโคเนื้อในจังหวัดพิษณุโลก
13 14.15 - 14.30 น. ชั้นเชิงและตำแหน่งการตีของประชากรไก่ชนสายพันธุ์ไทย พม่า และเวียดนามแห่งหนึ่งที่เลี้ยงในประเทศไทย
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 18 พฤษภาคม 2558 08:45 แก้ไข: 18 พฤษภาคม 2558 08:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ Ico24 ปราณี .
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.81.28.10
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ