นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

anni
Ico64
เบญจมาศ เฉลิมวงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาสัตวศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 1157
ความเห็น: 0

หัวข้อการนำเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์ ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ครั้งที่ 4

 

 

การนำเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ที่ 4   วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558 เวลา 15.15-16.น.

                            ณ โรงแรมหรรษา เจบี หน้าห้องตะกั่วป่า

ลำดับ ชื่อเรื่อง
 โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว
1 Effects of Dietary Fiber and Reduced Crude Protein with Essential Amino Acids Balance on Production Performance and Egg Quality of Laying Hens in The Late Phase of Production
2 ผลของการเสริมเอ็นไซม์เพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพของไข่
3 ผลของการเสริมผงถ่านร่วมกับน้ำส้มควันไม้ในอาหารต่อสมรรถภาพและปริมาณไขมันในช่องท้องของไก่ไข่ในช่วงท้ายของการให้ผลผลิต
4 ผลของระยะเวลาการเก็บต่อคุณภาพไข่ของไข่ไก่ลูทีน
5 ผลของการเสริมวัสดุเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตและจุลินทรีย์ในลำไส้ใหญ่ของไก่เนื้อ
6 ผลของการเสริมใบมันสำปะหลังผงในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อ
7 ผลการใช้กากมะพร้าวอัดน้ำมันเสริมด้วยไฟเตสในอาหารไก่กระทงต่อสมรรถภาพการผลิต
8 ผลของการใช้กากส่าเหล้าร่วมกับเมล็ดมะไฟจีนผงในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตและลักษณะซากของไก่กระทง
9 ผลของการเสริมเยื่อในลำต้นสาคูในอาหารที่มีผลต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่พื้นเมืองในช่วงเจริญเติบโต
10 การใช้กากนมถั่วเหลืองทดแทนกากถั่วเหลืองในอาหารนกกระทาระยะไข่
11 ผลของการใช้ใบกระถินและฟ้าทะลายโจรต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและปริมาณซากของเป็ดบาบารี่
12 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้เมทไธโอนีนสมุนไพรและดีแอล-เมทไธโอนีนต่อสมรรถนะการผลิตในสุกรอนุบาล
13 ผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของแหนแดงแห้งและหมักแห้งเพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนในอาหารไก่
14 ส่วนประกอบทางเคมีและการจัดแบ่งคุณภาพของปลาป่น
15 การปรับปรุงเปลือกมะนาวด้วยเอนไซม์เพื่อใช้เป็นพรีไบโอติกส์ในอาหารสัตว์
 โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะรวม
16 ผลการใช้กากปาล์มน้ำมันและยูเรียอัดเม็ดในสูตรอาหารข้น ต่อปริมาณการกินได้ ผลผลิตน้ำนมและองค์ประกอบน้ำนมของโครีดนม
17 การประเมินคุณค่าทางโภชนะและคาร์โบไฮเดรตในรูปน้ำตาลที่ละลายได้ของผลและใบสาเกสำหรับใช้เป็นอาหารเสริมในโค (บทคัดย่อ)
18 คุณลักษณะของกระบวนการหมักและการย่อยสลายได้ในรูเมนของธูปฤาษีโดยเทคนิคการผลิตแก๊ส
19 ผลของคอนเดนส์แทนนินจากเปลือกมังคุดต่อประสิทธิภาพการผลิตแก๊สในหลอดทดลอง
 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
20 ปัจจัยที่มีผลต่ออายุเมื่อคลอดลูกตัวแรกและปริมาณน้ำนมรวมที่ 305 วันของโคนมพันธุ์ลูกผสมในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย
21 การประมาณค่าความแปรปรวนทางพันธุกรรมของลักษณะการให้ผลผลิตในแพะพื้นเมือง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สรีรวิทยา
22 ผลของขนาดเปลือกหอยเชอรี่ในอาหารไก่ไข่ต่อการเปลื่ยนแปลงในลำไส้เล็ก
23 การศึกษาฮีโมโกลบินของสุนัขพันธุ์ไทยบางแก้วโดยเจลฟิลเทรชันคอลัมน์โครมาโตกราฟฟี
วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์
24 การใช้เมล็ดมะไฟจีนในสูตรอาหารต่อลักษณะซากและคุณภาพเนื้อในไก่กระทงทางการค้า
25 การเสริมสารสกัดเมล็ดชา(Saccharicterpenin)เพื่อปรับปรุงคุณภาพซากไก่เนื้อ
26 การศึกษากระบวนการตัดแต่งเนื้อไก่ต่อประสิทธิภาพการผลิตและมูลค่าการสูญเสียจากการตัดแต่ง
27 ผลของระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ สัดส่วนระหว่างกรดอะมิโนไลซีนและเมทไธโอนีนที่ย่อยได้ และแคลเซียมต่อฟอสฟอรัสใช้ประโยชน์ได้ต่อองค์ประกอบซากของไก่ไข่ในระยะช่วงท้ายของการเลี้ยง
28 Effect of High Post-Mortem Temperature on Protein Solubility and colour stability in Pork
29 อิทธิพลของแหล่งน้ำต่อคุณภาพซากและองค์ประกอบซากปลานิลที่เลี้ยงในกระชัง
30 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไก่เส้น
31 ผลของระยะเวลาในการขนส่งต่อการปนเปื้อนของแบคทีเรียทั้งหมดและคุณภาพของน้ำนมดิบ
การผลิตสัตว์
32 การศึกษารูปแบบการเลี้ยงและการตลาดเป็ดเนื้อ ในเขตตำบลโคกพระอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
33 สมรรถภาพการผลิตไก่เนื้อสายพันธุ์การค้าที่เลี้ยงในช่วงเวลาแตกต่างกัน
34 น้ำหนักตัวและลักษณะรูปร่างของแพะลูกผสมพื้นเมือง-แองโกลนูเบียนของศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โรคสัตว์
35 ผลของสารสกัดจากเปลือกส้มโอต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Vibrio harveyi และ Vibrio parahaemolyticus
อื่นๆ   
36 ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคน้ำนมแพะในจังหวัดน่าน
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 18 พฤษภาคม 2558 09:19 แก้ไข: 18 พฤษภาคม 2558 09:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.81.28.10
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ