นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Ico64
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_129327 ny1
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 1151
ความเห็น: 0

ความคืบหน้าของโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัด พลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐ(ESCO) (ตอนที่2)

 

จากตอนที่ 1 ได้เล่าถึงสาระสำคัญของสัญญาจ้าง กระบวนการจัดหาผู้รับจ้างและที่ปรึกษาบริหารโครงการของ กฟภ. ค่าจัดการพลังงาน และแผนการดำเนินงานโครงการฯ

ในตอนที่ 2 นี้จะมาเล่าถึงการเตรียมความพร้อมก่อนการติดตั้ง  จากแผนการดำเนินงานโครงการฯ ในช่วงดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2557 เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการติดตั้ง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. จำนวนเครื่องปรับอากาศที่จะดำเนินการติดตั้ง
          -วิทยาเขตหาดใหญ่ จำนวน 2,384 เครื่อง
          -วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 833 เครื่อง
          -วิทยาเขตภูเก็ต จำนวน 385 เครื่อง
          -วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จำนวน 326 เครื่อง
          -วิทยาเขตตรัง จำนวน 140 เครื่อง

ข้อมูลเครื่องปรับอากาศวิทยาเขตหาดใหญ่
-คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม จำนวน   72 เครื่อง
-คณะแพทยแผนไทย จำนวน    8 เครื่อง
-คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 399 เครื่อง
-คณะทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 171 เครื่อง
-คณะทันตแพทย์ จำนวน 312 เครื่อง
-คณะเทคนิคการแพทย์ จำนวน 21 เครื่อง
-คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 155 เครื่อง
-คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 302 เครื่อง
-คณะเภสัชศาศาสตร์ จำนวน 114 เครื่อง
-คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 83 เครื่อง
-คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 394 เครื่อง
-คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 180 เครื่อง
-ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 32 เครื่อง
-หอพัก จำนวน 38 เครื่อง
-คณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 95 เครื่อง

2. จัดทำแผนผังการติดตั้ง         
             สถาบันวิจัยระบบพลังงานแจ้งให้แต่ละคณะฯจัดทำแผนผังการติดตั้งแต่ละชั้นของอาคารส่งให้สถาบันฯภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อส่งต่อให้กฟภ.

3. ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานและผู้ควบคุมการติดตั้ง                     
               สถาบันวิจัยระบบพลังงานรวบรวมรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับงานและผู้ควบคุมการติดตั้งที่คณะต่างๆจัดส่งให้ไปออกคำสั่งแต่งตั้ง

4. จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด       
              เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้เป็น Server ในการควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศ

5. การทำลายอุปกรณ์ที่ถูกรื้อถอน
              การทำลายอุปกรณ์ที่ถูกรื้อถอนในโครงการประกอบด้วย เครื่องปรับอากาศเก่า โคมไฟถนนเดิม เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ กฟภ.ในการทำลาย โดยมีวิธีการและวัตถุประสงค์เพื่อให้อุปกรณ์ที่ถูกรื้อถอนไม่สามารถนำไปใช้งานได้อีก ในกรณีของเครื่องปรับอากาศทำให้อุปกรณ์คอมเพรสเซอร์ชำรุดโดยการทุบขั้วให้ไม่สามารถใช้งานได้อีก

6. การจำหน่ายครุภัณฑ์
              เนื่องจากเป็นการจำหน่ายครุภัณฑ์(เครื่องปรับอากาศ) เป็นการจำหน่ายระหว่างปีประมาณเดือนพฤษภาคม -สิงหาคม 2557
              ก่อนการจำหน่ายครุภัณฑ์ โดยระเบียบพัสดุ จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง ให้ทำการ ตรวจสภาพของครุภัณฑ์ที่มีอยู่ทั้งหมดในหน่วยงานว่ามีความชำรุด เสื่อมสภาพ หรือ สูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ หากใช้ต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก
             ดังนั้นจึงขอให้แต่ละคณะฯ เตรียมความพร้อมโดยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง เมื่อได้รายงานแล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอรายงานต่อคณบดีพิจารณาสั่งให้ดำเนินการขายตามระเบียบพัสดุข้อ 157(1) เมื่อได้ดำเนินการตามขัอ157 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุลงจ่ายพัสดุนั้นออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที

7. สถานที่เก็บซากเครื่องปรับอากาศ
             จัดเตรียมสถานที่เก็บซากเครื่องปรับอากาศระหว่างรอจำหน่าย

8. การจัดตั้ง Site Office ของผู้รับจ้าง
              โครงการฯ ได้เสนอที่ประชุม Site Office ของผู้รับจ้างตั้งบริเวณลานจอดรถประตู 109(ซ้ายมือ)ข้างศูนย์ รปภ. พื้นที่ (1) 25x30=750 ตร.ม  (2)  20x60=1,200 ตร.ม เพื่อจัดตั้งสำนักงานของผู้รับจ้าง สถานที่เก็บอุปกรณ์

             ได้ทราบความคืบหน้าของโครงการฯ แล้วผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่าลืมเตรียมความพร้อม เมื่อผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการ งานแต่ละขั้นตอนจะได้ไหลลื่น เสร็จตามกำหนดซึ่งจะส่งผลให้

              สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นประมาณ 72 ล้านบาท/ปี และการดำเนินการในครั้งนี้ยังเป็นการเพิ่มมูลค่า(Value Added) ให้แก่ มอ.และสังคมโดยรวมดังนี้
              - ได้รับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ(ใหม่)ไว้ใช้งาน
              - สามารถลดงบประมาณการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าได้เนื่องจากอุปกรณ์ที่กฟภ.นำไปติดตั้งเป็นของใหม่
              - สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการเป็นผู้นำในการประหยัดพลังานให้กับประเทศชาติ
              - ม.อ.ได้รับการบริการและบำรุงรักษาระบบให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดระยะเวลา 8 ปี
              - สามารถลดการใช้พลังงานลงได้ไม่น้อยกว่าขั้นต่ำร้อยละ10 ตาม มติครมเมื่อวันที่ 24 มี.ค.25554.
              - ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการนำเข้าน้ำมันดิบได้อย่างเป็นรูปธรรม

created: 25 Febuary 2014 10:22 Modified: 25 Febuary 2014 10:25 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Monly, and 6 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.232.188.251
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ