นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บันทึกที่ได้รับความเห็นล่าสุด

Ico48
ห้องสมุดในยุค Thailand 4.0 : สาระจากการประชุม เรื่อง บทบาทสถาบันการศึกษาเพื่อประเทศไทยสู่สังคมดิจิทัล
ใน JobTraing
โดย อุไร ไปรฮูยัน
เมื่อวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2559ดิฉันได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559 (Mahidol Libraries Annual Conference 2016) เรื่อง บทบาทสถาบันการศึกษาเพื่อประเทศไทยสู่สังคมดิจิทัลแรงจูงใจที่ทำให้ผู้เขียนสนใจเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ เพราะปรากฎการณ์ของความเปลี่ยนแปล...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 2043
เมื่อ: 27 ธันวาคม 2559 21:54
Ico48
การเลือก วัน เดือน ปี โดยใช้ปฏิทิน บนGoogle Sheet
ใน googlesheet
โดย nattapon
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Google Sheet เป็นแบบฟอร์มในการบันทึกเหมือนกับผมที่มีการบันทึกวันที่ลงในแบบฟอร์ม ซึ่งจะมีวิธีการง่ายๆในการนำปฏิทินมาเป็นเครื่องมือในการเลือกวันที่บน Google Sheet ดังนี้ 1.สมมุติว่าแบบฟอร์มรับปัญหาของผมมีแบบฟอร์มดังรูป ซึ่งจะมีวันที่รับเรื่องอยู่และผมอยากให้มีปฏิทินเพื่อระบุ วั...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 5751
เมื่อ: 09 มกราคม 2560 11:16
Ico48
การจัดการสารเคมีตามระบบ GHS ภาค 1
ใน ESPReL
โดย ยักษ์สวย
สารเคมีเปนปจจัยเสี่ยงที่สําคัญที่สุดของหองปฏิบัติการ เพราะหองปฏิบัติการมีสารเคมีเปนจํานวนมาก และความเสี่ยงที่จะเกิดภัยอันตรายนั้น มาจากความเปนอันตรายและพิษตามสมบัติและปริมาณของสารที่ไดรับ ดังนั้นห้องปฏิบัติการต้องมีขั้นตอนสำหรับการจัดการสารเคมี สำหรับระบบ GHS ย่อมาจาก Globally Harmonized ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 3857
เมื่อ: 22 มกราคม 2560 15:52
Ico48
ธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการ
ใน PSU Accounting
โดย Phattrapong
SARBANES-OXLEY ACT และการกำกับดูแลกิจการในต่างประเทศ สู่ธรรมาภิบาลในประเทศไทย Sarbanes Oxley หรือ SOX คือ กฎหมายบังคับใช้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา เพื่อปกป้องนักลงทุนจากการตกแต่งบัญชีของบริษัท เพิ่มขอบเขตความรับผิดชอบของ CEO และ CFO ในเรื่องการควบคุมภายในและการรับรอ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1517
เมื่อ: 24 มกราคม 2560 16:10
Ico48
การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี (บางส่วน)
ใน PSU Accounting
โดย Phattrapong
การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี TAS ฉบับที่ 1 การนำเสนองบการเงิน - มาตรฐานการบัญชีฉบับปัจจุบัน (ปรับปรุง 2558) ได้มีการแก้ไขให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้น โดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 1 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ซึ่งผลของการปรับปรุงมาตรฐานฉบับนี้ ส่งผลต่อการนำเสนอของก...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1487
เมื่อ: 25 มกราคม 2560 12:54
Ico48
เปลี่ยนแปลงการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ใน ความรู้เรื่องภาษีอากร
โดย Annyta
โดยเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ปีที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการให้ ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยเพิ่มการหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนในหลายรายการ ซึ่งทำให้คนที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้นได้เสียภาษีน้อยลงในปี 2560 รายการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้ ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1249
เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2560 14:35
Ico48
การท่องเที่ยวในโลกเสมือนเป็นไปได้หรือ?
ใน apisara
โดย P.Richy
ทฤษฏีการท่องเที่ยวที่นักให้ทฤษฏี มักจะพูดกันว่า การท่องเที่ยว คือ การเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง โดยมีการพักค้างคืน คือคำจำกัดความสั้นๆที่ผู้เขียนได้เรียนเคยคิดเล่นๆในสมัยนั้นว่า แล้วการท่องเที่ยวถ้าไม่ตรงตามทฤษฏีล่ะ? ถ้าในโลกอนาคตข้างหน้า เราสามารถท่องเที่ยวด้วยคอมพิวเตอร์ (สมัยผู...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 514
เมื่อ: 03 สิงหาคม 2562 23:58
Ico48
น้ำใจจาก...คนไม่รู้จัก
ใน บันทึกของการเดินทาง
โดย ผู้หญิงตัวเล็ก
น้ำใจจาก...คนไม่รู้จัก ในแต่ละวันเชื่อว่าทุกคนจะต้องพบเจอกับผู้คน เรื่องราว และเหตุการณ์ต่างๆมากมายที่ผ่านเข้ามาให้เราได้เรียนรู้จดจำและเป็นบทเรียนสอนเรา ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องราวดีๆหรือตรงกันข้าม... สำหรับเรื่องราวที่อยากจะเล่าเป็นเรื่องราวประทับใจที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเล...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1677
เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2559 17:29
Ico48
ครูทำ กับ ครูจำ สู่มหาวิทยาลัยในกำกับพึ่งตนเอง 2.
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ครูทำ คือ ครูที่สร้างความรู้จากการทำงานจนสำเร็จ จนมีคนอยากมาเรียนด้วย เพราะสามารถนำความรู้ไปใช้งาน สร้างประโยชน์ได้จริง ครูจำ เป็นครูที่สำเร็จจากการเรียนด้วยการจำ ไม่มีประสบการณ์การใช้ความรู้ประกอบวิชาชีพ นอกจากเรียน อ่าน จำ นำมาสอน จึงสอนได้จากหลักวิชา ทฤษฎี ในประเทศอเมริกา ผู้มาเป็นอาจารย...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 908
เมื่อ: 07 มีนาคม 2557 16:50
Ico48
คิดถึงเรา คิดถึงแต่ดี
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
วัฒนธรรมที่ดีคือการให้ของฝาก ไม่ว่าจะทำเอง จัดซื้อจัดหามา ของฝากจะให้แต่ของดี ๆ และดีกว่าที่ตัวเองใช้ เพราะอยากให้ของดีฝากใคร ๆ อยากให้คนได้รับคิดถึงเราแต่สิ่งดี ๆ โดยเฉพาะกับผู้หลัก ผู้ใหญ่ คนที่รัก เคารพนับถือ ดังนั้น การอยากให้ใครคิดถึงเราในด้านดี ก็ทำแต่สิ่งดี ๆ ที่ไม่ใช่แค่ของฝา...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 389
เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2563 08:47
Ico48
การบริการ ตม.เคลื่อนที่ ครั้งที่ 52
ใน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย Parisss'O
ตามที่งานวิเทศสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา ได้ประสานเชิญตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา (ตม.) มาให้บริการตรวจคนเข้าเมืองเคลื่อนที่ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประจำทุกเดือน โดยกำหนดเป็นทุกวันพุธสุดท้ายของเดือนนั้น ในเดือนสิงหาคม 2559 ตม.กำหนดจะมาให้บริการ เป็นครั้งที่ 52 ในวันพุธที่ 31 สิงหาค...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 27 · อ่าน: 1503
เมื่อ: 29 สิงหาคม 2559 09:24
Ico48
เรื่องราวประทับใจภายหลังการWorkshop Competency วิทยาเขตตรัง
ใน ม.อ.ตรัง ณ ควนปริง
โดย ประกายมาส บาหลัง
จากที่บุคลากรสายสนับสนุนได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนรู้ Competency ผลตอบรับบุคลากรให้ความสนใจและตื่นเต้น ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากขึ้น โดยเฉพาะ แม่บ้าน และฝ่ายช่าง ก็ให้ความสำคัญและตื่นตัวกับเรื่องนี้มากได้เข้ามาบันทึกในบล็อกก้บเขาด้วย น่าตื่นเต้นดีใจ และเป็นกำลังให้ทุกคนนะค่ะ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 1812
เมื่อ: 29 มกราคม 2553 14:25
Ico48
ว.วชิรเมธี: ฝากธรรมถึงเธอ
ใน สุข-ขา อยู่หนใด
โดย คนข้างหลัง
เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2552 ที่ผ่านมาได้รับสารธรรมจากกัลยาณมิตร เปิดอ่านดู ก็พบว่า เป็นจริงตามที่ ท่าน ว.วชิรเมธี ได้แสดงธรรมไว้ เรื่องธรรม ถ้าไม่ ทำ ก็ไม่เกิด แถมจะมีภัยถึงตัวอย่างไม่คาดหมายแต่หากเราได้ปฏิบัติจนเป็นกิจวัตร แล้วก็จะกลายเป็น เสพติด ในที่นี้หมายถึง วันใดถ้าเราไม่ได้ทำ เหมือนขา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 2246
เมื่อ: 08 กันยายน 2552 19:34
Ico48
คนมีค่า
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ค่าของคนอยู่ที่ผลการทำงาน การสร้างค่า ทำประโยชน์ให้ใคร ๆ สร้างสรรค์สิ่งเป็นประโยชน์ และสร้างคนให้ทำประโยชน์ได้ คนทำงานได้ดี ต้องมีความรู้ ความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ ทำประโยชน์แก่ใคร ๆ คนมีค่าจึงต้องเริ่มที่การพัฒนาตน เรียนรู้ เติมความรู้ พัฒนาฝึกฝนความสามารถจนทำงานได้ดี ได้รับการเ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 10 · อ่าน: 875
เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2562 09:25
Ico48
การสร้างความสำเร็จของตัวเอง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกคนต้องการความสำเร็จ และความสำเร็จที่ดีต้องเป็นแบบของตัวเอง คนประสบความสำเร็จต้องรู้เรียน เลียนแบบ และทำแบบของตัวเอง การรู้เรียนคือการหาความรู้ แต่คนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่แค่มีความรู้ ตอบ อธิบายได้ แต่ต้องใช้ความรู้ให้ทำได้จริง แลต้องรู้ว่า เรียนอะไรเพื่อให้ได้อะไร คนสมัยก่อน ไ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 429
เมื่อ: 28 เมษายน 2563 15:55
Ico48
การแก้ปัญหาสระภาษาไทยเพี้ยนใน ArcView GIS ด้วย font ที่รองรับ
ใน ArcView GIS Easy
โดย คนทำGIS
คำถามที่เจอบ่อยทางโทรศัพท์จากกลุ่มเพื่อนๆ จากหลายองค์กรหลายพื้นที่ ที่ใช้โปรแกรม ArcView GIS Version เก่าๆ โทรมาปรึกษาก็คือ ตอนทำ Layout เพื่อ Print แผนที่ออกมาใช้งานคือสระภาษาไทยเพี้ยนเกิดการซ้อนทับกัน ซึ่งPrint ออกมาแล้วดูแล้วไม่สวยงาม ไม่เหมาะสมกับการนำไปใช้งาน (เขาเรียกว่ามาตายตอนจบ) เพราะว่า...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 46 · อ่าน: 9303
เมื่อ: 16 มกราคม 2551 10:02
Ico48
รักษ์โลก (2)
ใน ความรู้ทั่วไป
โดย นุ่มนิ่ม
วิธีประหยัดไฟฟ้าเกี่ยวกับการใช้งานตู้เย็น- พฤติกรรมการใช้งานตู้เย็น 1 ไม่นำอาหารที่ยังร้อนหรือยังอุ่นอยู่ใส่ตู้เย็นทันที 2 ลดการเปิดตู้เย็นโดยไม่จำเป็น 3 ไม่เปิดประตูตู้เย็นค้างไว้เป็นเวลานานๆ 4 ไม่แช่ของจนแน่นเกินไป เพราะความเย็นจะไหลเวียนไม่สะดวก 5 ไม่ควรตั้งตู้เย็นให้อยู่ใกล้กับอุปกรณ์อย่างอ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 942
เมื่อ: 29 มีนาคม 2559 11:27
Ico48
รักษ์โลก (1)
ใน ความรู้ทั่วไป
โดย นุ่มนิ่ม
หันมาทานผักให้มากขึ้น แทนการกินเนื้อกันเถอะ การทานผัก นอกจากจะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีแล้ว(ไม่อ้วนด้วย) ยังสามารถช่วยอนุรักษ์โลกได้อีกทางนึงด้วย เนื่องจากปัจจุบันมีการบริโภคเนื้อสัตว์มากขึ้น ทำให้มีจำนวนประชากรปศุสัตว์มากขึ้นตามความต้องการ ซึ่งก๊าซมีเทนที่เกิดจากการทำปศุสัตว์นี้ มีผลทำให้โลกร้อน...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 637
เมื่อ: 29 มีนาคม 2559 10:58
Ico48
ฟีเจอร์ใหม่ facebook
ใน ความรู้ทั่วไป
โดย นุ่มนิ่ม
Facebookได้เปิดใช้งานฟีเจอร์ใหม่ จากเดิมที่มีแค่ปุ่ม Like แต่ตอนนี้ได้เพิ่มมาอีก 5 ปุ่ม ซึ่งสามารถใช้แสดงอารมณ์ที่มีแต่โพสนั้นๆ ได้ แต่ฟีเจอร์นี้ไม่ได้มีไว้แค่สวยงาน ยังมีผลต่อโพสที่เราจะเห็นด้วยเช่น ถ้าหากเราไปกด Angry ใส่ใครบ่อย ๆ เราอาจเห็นโพสต์เขาน้อยลง หรือ ถ้าเพื่อนคนไหนถูกกด Sad เ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1008
เมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2559 17:42
Ico48
facebook ปลอม
ใน ความรู้ทั่วไป
โดย นุ่มนิ่ม
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา มีผู้พบเว็บไซต์facebookปลอม โดยใช้ชื่อ url กลับไม่ใช่ facebook และไม่มีสัญลักษณ์แม่กุญแจ ซึ่งเว็บเบราว์เซอร์ chrome ก็ไม่ได้ขึ้นหน้าเตือนว่าเป็น Phishing ด้วย ดูหน้าตาแล้ว เหมือนกับเว็บไซต์ facebook ของจริงแบบไม่มีส่วนไหนผิดปกติเลย ถ้าหากไม่ได้มองที่อยู่ UR...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 1087
เมื่อ: 26 มกราคม 2559 17:41