นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

P'o'm
Ico64
จตุรพร สอนจิต

หน่วยทะเบียนฯ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

บันทึก

14 มิถุนายน 2556
Ico48
มะลิช่อที่ 37
ใน พัฒนางานประจำ
โดย P'o'm
สัปดาห์ที่ 2 ของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 แล้วนะคะ สำหรับในปีการศึกษา 2556 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีความยินดียิ่ง และขอต้อนรับมะลิช่อที่ 37 ทุกคนเข้าสู่รั้วสีบลูค่ะ คณะฯ จึงได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ขึ้น โดยกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนา...
ดอกไม้: 18 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1967
เมื่อ: 14 มิถุนายน 2556 16:53
31 มีนาคม 2556
Ico48
รู้ไว้ใช่ว่า "สหกิจศึกษา"
ใน พัฒนางานประจำ
โดย P'o'm
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา” และเห็นว่าเป็นประโยชน์จึงขอสรุปสาระสำคัญเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันนะคะ เนื้อหาการฝึกอบรมครั้งนี้ครอบคลุมตั้งแต่แนวคิดสห...
ดอกไม้: 13 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1388
เมื่อ: 31 มีนาคม 2556 01:09
06 พฤศจิกายน 2555
Ico48
ไขปัญหา...นักศึกษา
ใน เรื่องเล่าหน้างาน
โดย P'o'm
วันนี้ขอนำบางคำถามที่ได้รับการสอบถามบ่อยๆ มาไขปัญหาค่ะ ช่วงนี้อยู่ในช่วงเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2555 ทำให้คณาจารย์เจ้าหน้าที่จะได้รับการติดต่อจากนักศึกษา โดยนำคำร้องขอหน่วยกิตเกินบ้าง น้อยกว่ากำหนดบ้าง ก็ดี มาขอความเห็นชอบเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาของตนอนุญาต จึงขอยกประเด็นนี้ มาไขปัญหาค่ะ การลงน้อย...
ดอกไม้: 19 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1847
เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2555 16:18
25 ตุลาคม 2555
Ico48
สหกิจศึกษารุ่นที่ 7
ใน พัฒนางานประจำ
โดย P'o'm
สหกิจศึกษารุ่นที่ 7 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดให้มีโครงการสหกิจศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในภาคการศึกษาที่ 2/2555 ได้ดำเนินการถึงรุ่นที่ 7 แล้ว แต่ถึงอย่างไรก็ตามคณะฯ จะผลักดันให้นักศึกษาเข้าร่วมสหกิจศึกษาให้มากขึ้น และผลักดันให้เกิดสหกิจศึกษานานาชาติ ทั...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2009
เมื่อ: 25 ตุลาคม 2555 11:05
Ico48
อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
ใน พัฒนางานประจำ
โดย P'o'm
การอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ก่อนการเดินทางปฏิบัติสหกิจศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติได้จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา จำนวน 30 ชั่วโมง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะและมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ก่อนนักศึกษาออกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานและสถานประกอบการต่างๆ โดยเชิญวิทยากร มาร่วมบร...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1575
เมื่อ: 25 ตุลาคม 2555 10:56
17 สิงหาคม 2555
Ico48
ผลการตัดสินโครงงานการเกษตรและนวัตกรรมทางการเกษตร
ใน พัฒนางานประจำ
โดย P'o'm
8 โครงงานการเกษตรและนวัตกรรมทางการเกษตรที่ผ่านการคัดเลือก ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดให้มีการประกวดโครงงานการเกษตรและนวัตกรรมทางการเกษตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่ภาคใต้ และโรงเรียนมัธยมต่างๆ ในภาคใต้ ได้ให้ความสนใจส่งโครงงานเข้าร่วมประกวดนั้น เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 คณะฯ ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 3355
เมื่อ: 17 สิงหาคม 2555 15:38
17 กรกฎาคม 2555
Ico48
Q อาสา สู่การพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร
ใน บริการวิชาการ
โดย P'o'm
การฝึกอบรมหลักสูตร Q อาสา เกิดจากความร่วมมือของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการนำมาตรฐานสินค้าเกษตรไปใช้ และแล้วปีนี้การฝึกอบรมหลักสูตร Q อาสา รุ่นที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2555 ท...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1490
เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2555 15:38
24 เมษายน 2555
Ico48
โครงงานการเกษตรและนวัตกรรมทางการเกษตร
ใน ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย P'o'm
วันนี้มีโครงการดีๆ มาประชาสัมพันธ์ค่ะ “โครงงานการเกษตรและนวัตกรรมทางการเกษตร” มีแนวคิดมาจากท่านคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่เห็นความสำคัญของการเกษตรจึงจัดให้มีการประกวดโครงงานการเกษตรและนวัตกรรมทางการเกษตรขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคใต้มีเจตค...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2860
เมื่อ: 24 เมษายน 2555 16:36
09 กุมภาพันธ์ 2555
Ico48
นำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 6
ใน พัฒนางานประจำ
โดย P'o'm
ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ส่งนักศึกษาจากภาควิชาต่างๆ ได้แก่ - พืชศาสตร์ 41 คน - การจัดการศัตรูพืช 12 คน - ธรณีศาสตร์ 4 คน - วาริชศาสตร์ 2 คน เข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับ 24 หน่วยงาน/สถานประกอบการ เป็นระยะเวลา 15-16 สัปดาห์ นั้น บัดนี้ ครบกำหนดเวลาที่ได้เดินทางปฏิบัติสหกิจศึกษา น้อง...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1808
เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2555 13:35
05 ตุลาคม 2554
Ico48
สหกิจศึกษา โครงการดีๆสำหรับนักศึกษา
ใน พัฒนางานประจำ
โดย P'o'm
สหกิจศึกษา โครงการเพื่อนักศึกษา ใกล้จะปิดภาคเรียนที่ 1/2554 แล้ว นักศึกษาที่กำลังจะเดินทางไปสหกิจศึกษาคงกำลังเตรียมตัว เพราะจะต้องไปปฏิบัติงานกับสถานประการ/หน่วยงาน ที่ไกลบ้านออกไป ถือว่าเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ดีๆ ทางวิชาชีพของนักศึกษา การที่คณะฯ ได้จัดให้มีโครงการสหกิจศึกษานี้ก็เพื่อที่จะผล...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2149
เมื่อ: 05 ตุลาคม 2554 15:34