นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

กนกรัตน์ ภูมิสมบัติ
Ico64
กนกรัตน์ ภูมิสมบัติ บี๋ ภูมิสมบัติ
นักตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

บันทึก

13 ตุลาคม 2553
Ico48
ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP การเงินและบัญชีครั้งที่ 1/2554
ใน CoP การเงินและบัญชี
โดย กนกรัตน์ ภูมิสมบัติ
ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านเข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP การเงินและบัญชี ครั้งที่ 1/2554 หัวข้อ เรื่อง การมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการเงิน โดยคุณสุรศักดิ์ สุวลักษณ์ นิติกร กองการเจ้าหน้าที่ ในวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา 08.30 - 13.00 น. ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี (ประชุมผ่านระบบท...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1348
เมื่อ: 13 ตุลาคม 2553 17:46
18 กุมภาพันธ์ 2553
Ico48
แจ้งรายชื่อผู้เข้าประชุม CoP การเงินและบัญชี 19 กุมภาพันธ์ 2553 และ PowerPoint
ใน CoP การเงินและบัญชี
โดย กนกรัตน์ ภูมิสมบัติ
CoP การเงินและบัญชี ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โปรแกรมระบบสารสนเทศทางการเงิน ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี ผ่านระบบทางไกล และเอกสารประกอบการประชุม โปรแกรมระบบงานการให้บริการทดสอบตัวอย่างและติดตามสถานะผู้ใช้บริการ (Lab_Stat...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1277
เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2553 10:38
27 มกราคม 2553
Ico48
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP การเงินและบัญชี ครั้งที่ 2/2553
ใน CoP การเงินและบัญชี
โดย กนกรัตน์ ภูมิสมบัติ
เรียน สมาชิก CoP การเงินและบัญชีทุกท่านและผู้สนใจทุกท่าน ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารสนเทศทางการเงินและบัญชี นำเสนอในหัวข้อ โปรแกรมระบบงานการให้บริการทดสอบตัวอย่างและผู้ใช้บริการสามารถติดตามสถานะ (Lab_Status) โดยคุณฮัมดัน มะเซ็ง วิศวกรจากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และ โปรแกรมระบบสารสนเทศ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1251
เมื่อ: 27 มกราคม 2553 13:13
10 พฤศจิกายน 2552
Ico48
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP การเงินและบัญชี ครั้งที่ 1/2553
ใน CoP การเงินและบัญชี
โดย กนกรัตน์ ภูมิสมบัติ
ด้วย CoP การเงินและบัญชี จะจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2553 หัวข้อเรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2552 เวลา 09.00-12.00 น.ณ ห้องประชุม210 สำนักงานอธิการบดี (ประชุมผ่าน...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1221
เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2552 10:02
20 มกราคม 2552
Ico48
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoPการเงินและบัญชี ระเบียบใหม่ 2 ระเบียบ
ใน CoP การเงินและบัญชี
โดย กนกรัตน์ ภูมิสมบัติ
ขอเชิญสมาชิกชุมชนแนวปฏิบัติการเงินและบัญชี และผู้สนใจทุกท่าน นัดพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2552 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี ในหัวข้อเรื่อง ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1430
เมื่อ: 20 มกราคม 2552 09:08
02 ตุลาคม 2551
Ico48
ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP.การเงินและบัญชี
ใน CoP การเงินและบัญชี
โดย กนกรัตน์ ภูมิสมบัติ
CoP.การเงินและบัญชี หน่วยตรวจสอบภายใน ขอเชิญเข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการเงินและบัญชี วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2551 เวลา 0900-12.00 น. ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี พบกับคุณธเนศวร์ ศรีไพบูลย์ เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิเชี่ยวชาญประสบการณ์สูงพร้อมกับผู้ชำนาญการทางด้านการเงิ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1250
เมื่อ: 02 ตุลาคม 2551 10:59
24 มิถุนายน 2551
Ico48
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP.การเงินและบัญชี
ใน CoP การเงินและบัญชี
โดย กนกรัตน์ ภูมิสมบัติ
CoP.การเงินและบัญชีขอเรียนเชิญสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านเข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อเรื่อง "ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป" วันพฤหัสบดีที่ 10กรกฎาคม 2551 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี โดยได้เรียนเชิญ คุณอารี ศรีไพบูลย์ หัวหน้างานเงินรายได้ กองคลัง และ คุณอารย...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1149
เมื่อ: 24 มิถุนายน 2551 11:30
18 เมษายน 2551
Ico48
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP.การเงินและบัญชี
ใน CoP การเงินและบัญชี
โดย กนกรัตน์ ภูมิสมบัติ
ชุมชนแนวปฏิบัติขอเชิญสมาชิก CoP.การเงินและบัญชีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อเรื่อง ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เงินช่วยเหลือค่าอาหารบุคลากรในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกเขตที่ตั้งที่ทำการ (พนักงานขับรถและผู้ปฏิบัติงานอื่น) ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2551 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 210 สน...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1388
เมื่อ: 18 เมษายน 2551 15:20
18 มกราคม 2551
Ico48
CoP การเงินและบัญชี
ใน CoP การเงินและบัญชี
โดย กนกรัตน์ ภูมิสมบัติ
วันที่ 17 มกราคม 2551หน่วยตรวจสอบภายในเราได้รวมพลชาวการเงินและบัญชีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ เรื่อง ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการต่างประเทศ โดยมีวิทยากร คุณวิไลลักษณ์ ปรีชาพานิช จากกองบริการการศึกษา คุณปราณี วิศาลพัฒนะสิน คุณอังคณา จินเดหวา และคุณสุจิวรรณ มานะ จากกองคลัง มาให้ความรู้เกี่ยวกับการข...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 13
เมื่อ: 18 มกราคม 2551 14:02
29 พฤศจิกายน 2550
Ico48
CoP การเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ใน CoP การเงินและบัญชี
โดย กนกรัตน์ ภูมิสมบัติ
ชุมชนแนวปฏิบัติการเงินและบัญชี ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เริ่มจัดตั้งขึ้นจากสมาชิกจำนวน 8 คน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 ซึ่งเราได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยตั้งหัวข้อเรื่องที่จะประชุมกัน ปัจจุบัน มีสมาชิกทั้งหมดจำนวน 39 คน เป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านการเงินและบัญชีของคณะต่าง ๆ และจะมี...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1375
เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2550 10:50