นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

J
Ico64
มาลี เจตวิจิตร
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

บันทึก

18 มิถุนายน 2557
Ico48
โครงการพัฒนาสมรรถนะสากล PSU-USM-UMT ปี 2557
ใน กิจกรรมภาควิชาวาริชศาสตร์
โดย J
ตามที่ภาควิชาวาริชศาสตร์ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะสากล ให้กับนักศึกษาภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มาตั้งแต่ปี 2553 โดยจัดให้นักศึกษาเดินทางไปทัศนศึกษา ณ Universiti Sains Malaysia (USM) เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย ต่อมาคณาจารย์และนักศึกษาจาก USM เดินทางมาเยี่ยมชมคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทย...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1612
เมื่อ: 18 มิถุนายน 2557 15:09
08 เมษายน 2557
Ico48
โครงการ "ดูแลนักศึกษาชั้นปีที่ 1" ปีการศึกษา 2556
ใน กิจกรรมภาควิชาวาริชศาสตร์
โดย J
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะทรัพยากร-ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องข้อกำหนดการดูแลนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2555 และจากข้อมูลหลายปีที่ผ่านมา พบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 1 มักประสบกับปัญหาการเรียนในปีแรก เนื่องจากนักศึกษาเพิ่งเข้ามาสู่ระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งแตกต่างจากรูปแ...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1555
เมื่อ: 08 เมษายน 2557 15:51
27 พฤศจิกายน 2556
Ico48
กิจกรรมโครงการอบรมกลยุทธ์การบริหารจัดการธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) ปี 2556
ใน กิจกรรมภาควิชาวาริชศาสตร์
โดย J
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายในการพัฒนานักศึกษาของภาควิชาฯ ทั้งทางด้านวิชาการและด้านกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมการออกร้านวาริชซีฟู้ด ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงงานเกษตรภาคใต้ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ภาควิชาฯ ได...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1633
เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2556 16:29
26 พฤศจิกายน 2556
Ico48
กิจกรรมโครงการพัฒนาสมรรถนะสากล : ทัศนศึกษาประเทศมาเลเซีย ปีการศึกษา 2556
ใน กิจกรรมภาควิชาวาริชศาสตร์
โดย J
ตามมติคณะกรรมการประจำคณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2552 ให้ภาควิชาฯ นำนักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับนักศึกษา เพื่อเป็นการตอบสนองมติดังกล่าว ภาควิชาวาริชศาสตร์จึงจัดให้มีโครงการพัฒนาสมรรถนะสากลสำหรับนักศึกษาภาค...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1797
เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2556 13:29
18 พฤศจิกายน 2556
Ico48
สิ่งที่ควรรู้ในการใช้งานระบบการจัดทำรายละเอียดรายวิชา มคอ.3 online สำหรับอาจารย์
ใน พัฒนางาน
โดย J
เมื่อเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ ได้สร้างรายการมาตรฐานผลการเรียนรู้ ทั้ง 3 ด้าน คือ 1. ผลการเรียนรู้ 2.กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 3.กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ครบถ้วน หรือได้มีการเปลี่ยนแปลง/แก้ไขข้อมูลมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้(อาจ...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1107
เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2556 11:25
14 พฤศจิกายน 2556
Ico48
กิจกรรมโครงการพัฒนาสมรรถนะสากล เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ ปี 2556
ใน กิจกรรมภาควิชาวาริชศาสตร์
โดย J
ภาควิชาวาริชศาสตร์จัดให้มีโครงการพัฒนาสมรรถนะสากลสำหรับนักศึกษาภาควิชาวาริชศาสตร์ตามมติคณะกรรมการประจำคณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2552 ที่ให้ภาควิชาฯ นำนักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ต่อเนื่องกันมาโครงการพัฒนาสมรรถนะสากลป...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1826
เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2556 14:05
08 พฤศจิกายน 2556
Ico48
สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการใช้งานระบบการจัดทำรายละเอียดรายวิชา มคอ.3 online
ใน พัฒนางาน
โดย J
สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการใช้งานระบบการจัดทำรายละเอียดวิชาในหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.3) สำหรับเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ จึงขอนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ส่วนหนึ่งมาร่วมแบ่งปันกันค่ะ 1. การจัดการมาตรฐานผลการเรียนรู้ การสร้างรายการมาตรฐานการเรียนรู้ ผู้ใช้สามารถเลือกดำเนินการได้ 2...
ดอกไม้: 11 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1163
เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2556 15:14
10 ตุลาคม 2556
Ico48
กิจกรรมโครงการ “รับขวัญบัณฑิต” ประจำปี 2556
ใน กิจกรรมภาควิชาวาริชศาสตร์
โดย J
สืบเนื่องมาจากพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2556 ในปีนี้ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี โทและเอก ในปีการศึกษา 2555 รวมทั้งสิ้น 55 คน ดังนั้น เพื่อให้ได้มีโอกาสพบปะพูดคุย ถึงประสบการณ์หลังการสำเร็จการศึกษา รวมทั้งแลกเ...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1539
เมื่อ: 10 ตุลาคม 2556 10:04
23 สิงหาคม 2556
Ico48
ฝึกงานต่างประเทศ วาริชศาสตร์ ปี 2555 นักศึกษาได้อะไร ???
ใน กิจกรรมภาควิชาวาริชศาสตร์
โดย J
ฝึกงานต่างประเทศ วาริชศาสตร์ ปี 2555 นักศึกษาได้อะไร ??? ตามแผนการศึกษา หลักสูตร ฉบับปรับปรุง ปี 2554 นักศึกษาภาควิชาวาริชศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ต้องลงทะเบียนเรียนวิชา 530-291 การฝึกงานทางวาริชศาสตร์ 1 และ 530-391 การฝึกงานทางวาริชศาสตร์ 2 เพื่อเข้ารับการฝึกงานในสถานประกอบการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสา...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2876
เมื่อ: 23 สิงหาคม 2556 13:52
29 กรกฎาคม 2556
Ico48
กิจกรรมโครงการ “ฝึกงานอย่างไรให้ได้ประโยชน์” ปี 2556
ใน กิจกรรมภาควิชาวาริชศาสตร์
โดย J
กิจกรรมโครงการ “ฝึกงานอย่างไรให้ได้ประโยชน์” ปี 2556 ภาควิชาวาริชศาสตร์ มีนโยบายพัฒนานักศึกษาทั้งในด้านวิชาการและด้านกิจกรรมต่างๆ สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจ มีการวางแผนการเรียนและตระหนักถึงความสำคัญของการทำกิจกรรม ในช่วงปิดภาคฤดูร้อนของทุกๆ ปี นักศึกษาที่ได...
ดอกไม้: 11 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1752
เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2556 16:25