นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 1

บันทึก

22 กุมภาพันธ์ 2559
Ico48
ความท้าทายการบริหารงานบนความแตกต่าง ระหว่างภาครัฐ และเอกชน
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
ปัจจุบันองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนต้องเผชิญกับปัญหา และความท้าทายคล้ายๆ กัน ทำให้บทบาทหน้าที่รวมทั้งความรับผิดชอบ ดูจะไม่ค่อยแตกต่างกันมากเหมือนในอดีต ขณะที่ภาคเอกชนต้องหันมาให้ความสนใจในเรื่องธุรกิจเพื่อสังคมนอกเหนือจากมุ่งแสวงหาผลกำไรแต่เพียงอย่างเดียว องค์กรของรัฐก็ต้องคำนึงถึงต้นทุนไปพร้อมๆ ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1229
เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2559 00:20
15 กุมภาพันธ์ 2559
Ico48
รู้จัก HPO (HighPerformance Organization)
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
HPO (High Performance Organization) หรือ องค์กรสมรรถนะสูง คือ การเป็นองค์กรที่เก่ง มีแผนรองรับกับสภาวะต่าง ๆ อย่างชัดเจน มีการวิเคราะห์สถานการณ์ที่สามารถกระทบต่อการทำงานจากรอบด้านทุกมุมมอง ทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามเวลา และคุณภาพของผลงานดีเยี่ยม เป็...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 963
เมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2559 00:56
08 กุมภาพันธ์ 2559
Ico48
มาเรียนรู้จักลักษณะงาน HR ในปัจจุบันกันเถอะ
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
งาน HRในปัจจุบัน มีความสำคัญต่อองค์กรมากขึ้นกว่าในอดีต เพราะปัจจุบันทรัพยากรบุคคลถือเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดขององค์กร HR จึงเปรียบเสมือนหุ้นส่วนทางธุรกิจ ซึ่งไม่ได้มีบทบาทเพียงแค่ คัดคนเข้า เอาคนออก ตรวจบัตรตอก ออกใบเตือน อย่างที่คนภายนอกเข้าใจอีกต่อไป แต่งาน HR ที่แท้จริงประกอบด้วย 1.งานวางแผ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 967
เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2559 01:53
01 กุมภาพันธ์ 2559
Ico48
เพิ่มผลผลิตองค์กรกับกิจกรรม Change Management
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
กระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ทุกองค์กรไม่สามารถหยุดนิ่งอยู่กับที่ได้ เพราะการอยู่นิ่งเฉยตลอดเวลาก็เปรียบเสมือนการปล่อยให้องค์กรค่อยๆ ล้าสมัยและเสื่อมสภาพไปพร้อมกับกาลเวลาที่ผันผ่าน หน่วยงานหรือธุรกิจองค์กรที่ก่อตั้งมาเป็นเวลานาน มักจะได้รับการยอมรับถึงวิธีการบริหารจัดการเพื่อให้ป...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 833
เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2559 00:25
25 มกราคม 2559
Ico48
การจะต่อยอดธุรกิจขององค์กรให้เกิดความยั่งยืนทำได้อย่างไร?
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
เป็นธรรมชาติของการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่ดำเนินการโดยหน่วยงานรัฐบาล หรือ ธุรกิจเอกชน ซึ่งเมื่อธุรกิจขององค์กรดำเนินกิจการมาได้ระยะหนึ่งหลังจากที่ผ่านจุดสูงสุดของธุรกิจแล้ว ก็จะมาถึงในระยะทรงตัวของธุรกิจ เมื่อเริ่มเข้าสู่ระยะนี้ องค์กรที่ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจต้องเริ่มปรับกลยุทธ์วางแผน...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 669
เมื่อ: 25 มกราคม 2559 00:57
17 มกราคม 2559
Ico48
แนวคิด Lean กับการลดความสูญเปล่าจากการใช้ทรัพยากรที่ไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่ม
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
Lean คือกระบวนการผลิตที่มุงลดความสูญเปลาจากการใชทรัพยากรที่ไมได สรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา และรวมถึงแนวทางการปรับปรุงกระบวนการ อยางตอเนื่องด้วยการลงทุนในทรัพยากรมนุษย (Human capital) โดยไมเนนการลงทุนในเทคโนโลยีชั้นสูง แตมุงการปรับปรุงโดยมีตัวพนักงานเปนตัวขับเคลื่อนที่สําคัญและ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 756
เมื่อ: 17 มกราคม 2559 23:11
10 มกราคม 2559
Ico48
งานบริการกับเครื่องมือในการออกแบบบริการ (Service Design)
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
การออกแบบบริการ (Service Design) เป็นการนำเอาข้อมูลของลูกค้าที่สำคัญ มาจัดกลุ่ม และออกแบบบริการให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่สอดคล้องตามความต้องการ ผลลัพธ์ที่ได้จากการออกแบบบริการคือ มาตรฐานบริการ (Service Standard) ที่องค์กรจะใช้เป็นมาตรฐานในการให้พนักงานปฏิบัติตาม เพื่อส่งมอบบริการให้แก่ลูกค้...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 839
เมื่อ: 10 มกราคม 2559 23:59
03 มกราคม 2559
Ico48
HR Scorecard & การบริหารทรัพยากรบุคคล
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
จากสภาพแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ก้าวเข้าสู่ยุคการบริหารที่เน้นองค์ความรู้ (Knowledge Economy) องค์กรต่างๆ เผชิญภาวะการแข่งขันที่รุนแรงยิ่งขึ้นเป็นเหตุให้องค์กรต้องเริ่มหันมาตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของการบริหารจัดการ "คน" ในองค์กรมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างคนให้สร้างคุณค่...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 969
เมื่อ: 03 มกราคม 2559 23:37
28 ธันวาคม 2558
Ico48
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเมืองยาง (Rubber City) ของภาคใต้
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับการขับเคลื่อนในเรื่องงานทางด้านยางอีกครั้ง โดยกำหนดเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา โดยมี ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี สำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มี ท่านอธิการบดี และ รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิต...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 814
เมื่อ: 28 ธันวาคม 2558 00:57
21 ธันวาคม 2558
Ico48
เปลี่ยน"ก่อนจะ "ถูกเปลี่ยน"
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
ทุกวันมีสินค้า-บริการใหม่ๆ เกิดขึ้นนับร้อยนับพันรายการ ทุกๆ วันพฤติกรรมของลูกค้าในแต่ละธุรกิจกำลังเปลี่ยนแปลงทั้งโดยที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัว จากเทคโนโลยี จากสื่อต่างๆ ที่กำลังหล่อหลอมลูกค้า จากคู่แข่งที่แย่งกันเสนอสิ่งใหม่ๆ ให้กับลูกค้า ถ้าจะพูดให้สุดขั้วก็คือ ทุกสิ่งทุกอย่างกำลังเปลี่ยนไปทุก...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 667
เมื่อ: 21 ธันวาคม 2558 00:11