นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศศิธร คงทอง
Ico64
ศศิธร คงทอง
นักวิชาการศึกษา
สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) ม.อ.
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

บันทึก

11 มิถุนายน 2552
Ico48
pr : ขอเชิญร่วมสัมมนาฯ เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ครั้งที่ 2
ใน สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) / CoP : การจัดการงานวิจัย ม.อ.
โดย ศศิธร คงทอง
โดยมีรายละเอียดหัวข้อนำเสนอดังนี้ 1. กลุ่มยางเทอร์โมพลาสติก 1. นางสาวปุญญานิช อินทรพัฒน์ “เทอร์โมพลาสติกยางธรรมชาติจากการเบลนด์ยางธรรมชาติกับอีวีเอโดยใช้กราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติกับหมู่ฟังก์ชันฟอสเฟสเป็นสารเพิ่มความเข้ากันได้ (Thermoplastic Natural Rubber based on Natural Rubber and ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3022
เมื่อ: 11 มิถุนายน 2552 17:44
02 มิถุนายน 2552
Ico48
การประสานงานวิจัยแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา ม.อ. ไปสู่มหาวิทยาลัยเน้นวิจัย
ใน สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) / CoP : การจัดการงานวิจัย ม.อ.
โดย ศศิธร คงทอง
จากการเข้าร่วมนำเสนอโครงการพัฒนางาน “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้” ซึ่งเป็นเวทีสำหรับสายสนับสนุน (สาย ข, ค) โดยเฉพาะ จัดโดยกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี ดิฉัน น.ส.ศศิธร คงทอง และน้องเจนจิรา สมชาติ เข้าร่วมในฐานะ เป็น...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 3172
เมื่อ: 02 มิถุนายน 2552 19:22
04 กันยายน 2551
Ico48
คำถามจากชุมชน: การทำพาราฟินจากน้ำมันพืชชนิดต่างๆ
ใน เครือข่ายวิจัยชุมชน สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ.
โดย ศศิธร คงทอง
เรียน อาจารย์/นักวิจัย ผู้มีองค์ความรู้หรือรู้จักผู้รู้ด้านการทำพาราฟินทุกท่านตามที่ได้รับคำถามมาจากชุมชนซึ่งเป็นผู้ประกอบการจากกรุงเทพฯดังข้อความด้านล่างนี้ หากอาจารย์/นักวิจัยท่านใดมีข้อมูลหรือบุคคลที่มีองค์ความรู้ในเรื่องพาราฟิน โปรดพิจารณาแนะนำมายังดิฉันผ่านความคิดเห็นของบันทึกนี้ หรือจะติดต่...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 16 · อ่าน: 15057
เมื่อ: 04 กันยายน 2551 16:50
12 สิงหาคม 2551
Ico48
RDO Chats… 03/2008 – Intellectual Property Rights and Research - by DD_AKO
ใน RDO Chats....
โดย ศศิธร คงทอง
Intellectual Property Rights and Research Deputy Director Akkharawit Kanjana-Opas (DD_AKO)I have been asked recently by VP Research and Graduate Studies to inform the committees of the Graduate School about the introduction of intellectual property rights especially on the parts which might invol...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2274
เมื่อ: 12 สิงหาคม 2551 20:52
11 สิงหาคม 2551
Ico48
QA50-เลขาฯ ประเมินภายในกองกิจฯ : คณะกรรมการประเมิน
ใน สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) /QA-กพร/ศศิธร
โดย ศศิธร คงทอง
รายชื่อคณะกรรมการประเมินภายในกองกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550 ดังแบบรายชื่อด้านล่างนี้แบบแจ้งรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน กองกิจการนักศึกษารายชื่อคณะกรรมการตำแหน่งสังกัดโทร.emailรองศาสตราจารย์เสาวนิต คูประเสริฐประธานกรรมการทรัพยากรธรรมชาติ6080; 089-1816613saowanit.k@psu.ac.thผู้ช่วยศ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1373
เมื่อ: 11 สิงหาคม 2551 16:08
24 กรกฎาคม 2551
Ico48
แลอดีต มองอนาคต หาดใหญ่ : แนวทางการเผยแพร่ข้อมูล
ใน เครือข่ายวิจัยชุมชน สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ.
โดย ศศิธร คงทอง
Subject: ประชุมทีมเผยแพร่From: "IRDH Institute of research and development for health" <ird_south@yahoo.co.th>Date: Wed, July 23, 2008 9:04 amTo: เลาะ CRN <abdulloh.l@psu.ac.th> (less)พี่ศิ CRN <sasitorn.k@psu.ac.th>หม่อม RDO <house99_coffee@hotmail.com>นาน R...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 8
เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2551 17:30
18 มิถุนายน 2551
Ico48
pr : ขอเชิญฟังบรรยายด้านเทคโนฯ ยางจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ
ใน สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) / CoP : การจัดการงานวิจัย ม.อ.
โดย ศศิธร คงทอง
สถานวิจัยความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยียางพารา ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเคโนโลยี ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายด้านเทคโนโลยียางจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศฮอลแลนด์และเยอรมันนี ณ ห้อง 33201 อาคาร 33 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2559
เมื่อ: 18 มิถุนายน 2551 17:25
Ico48
มโนราห์
ใน เรื่องทั่วไป...ศศิธร/RDO
โดย ศศิธร คงทอง
Subject: เชิญชวนเข้าชมการแสดงโนราแบบโบราณFrom: thanongsak.p@psu.ac.thDate: Wed, June 18, 2008 2:33 pmTo: psu-all-unit@psu.ac.th (more)โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมขอเรียนเชิญบุคลากร-นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และผู้ที่สนใจในศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ชมการแสดงโนราแบบโบราณ ซึ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2318
เมื่อ: 18 มิถุนายน 2551 15:35
01 มิถุนายน 2551
Ico48
pr : วันนักวิจัย ม.อ. ประจำปี 2551
ใน สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) / CoP : การจัดการงานวิจัย ม.อ.
โดย ศศิธร คงทอง
ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) ได้กำหนดกิจกรรมเพื่อเชิดชูนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะนำมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเน้นวิจัย ตามวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย ด้วยการจัดให้มีงาน “วันนักวิจัย ม.อ.” ขึ้นทุกปี และในปี พ.ศ. 2551...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2304
เมื่อ: 01 มิถุนายน 2551 18:26
Ico48
CF:KM ขอเชิญชาว RDO ร่วม ลปรร การใช้งานโปรแกรม Gantt ...
ใน สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) /KM
โดย ศศิธร คงทอง
เรียน ชาว RDO ทุกท่านขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ลปรร) เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Gantt Designer นำโดย น้องแอ๋ว จันทนา โปรแกรมเมอร์ของเรา เพื่อแนะนำให้พวกเรานำไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนการทำงาน แผนการติดตามงาน หรืออื่นๆ ในวันพุธ ที่ 4 มิ.ย. 51 นี้ เวลา 13.30 - 15.00 น. ห้องเลิศพัฒน์...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1422
เมื่อ: 01 มิถุนายน 2551 16:14