นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

kwang saelee
Ico64
คุณ สุริยันต์ บุญเลิศวรกุล
นักวิชาการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
Network
Members · Following: 4 · Followed: 2

บันทึก

25 กุมภาพันธ์ 2559
Ico48
RCA : การวิเคราะห์ปัญหาและหาสาเหตุที่แท้จริงในการทำงาน
ใน KM:สายสนับสนุนวิชาการและบริหารสำนักงาน
โดย kwang saelee
เรื่องเล่านำมาฝาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ปัญหาหน้างานด้วยเทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงRoot Cause Analysis (RCA) โดยนายสัตวแพทย์ปรีดา ตันติเวสส เมื่อวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม 3301 สนอ.อาคาร3 วิทยาเขตตรัง @บทสรุป@ ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1410
เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2559 10:04
Ico48
บูรณาการสอนแบบ facilitative กับความรู้คู่คุณธรรม
ใน KM:สายการเรียนการสอนและผลิตผลงานวิชาการ
โดย kwang saelee
จากนำเสนอ Good Practices ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้สอน ภูมิใจเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการประชุมอาจารย์และกิจกรรม “Active Teaching: สอนดีมีประสิทธิผล” ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ทั้งนี้ขอยกนำเสนอตัวอย่างหัวข้อรูปแบบการสอน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังน...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 907
เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2559 09:03
24 กุมภาพันธ์ 2559
Ico48
เทคนิคการดำเนินการขออนุมัติจัดโครงการพร้อมเบิกจ่าย
ใน KM:สายสนับสนุนวิชาการและบริหารสำนักงาน
โดย kwang saelee
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในงานเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานมุ่งเน้นผู้รับบริการหัวข้อ “เทคนิคการดำเนินการขออนุมัติจัดโครงการพร้อมเบิกจ่าย” ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 15 มิ.ย. 58 หัวข้อ "ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเลี้ยงรับรอง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดิน...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 827
เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2559 16:16
Ico48
การจัดการความรู้ และ การออกแบบระบบการจัดการความรู้ในองค์กร สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย
ใน KM:สายสนับสนุนวิชาการและบริหารสำนักงาน
โดย kwang saelee
***บทสรุป การจัดกิจกรรมWorkshop KMในหัวข้อ: "การจัดการความรู้ และ การออกแบบระบบการจัดการความรู้ในองค์กร สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย" โดยวิทยากร ผศ.ดร.วิภาดา เวทย์ประสิทธิ์ **บทสรุป *** "พวกรายหลายคนคงเคยได้ยินคำว่า KM กันมาพอสมควร และอาจจะเคยเข้าอบรมกันหลายต่อหลายๆครั้ง แต่ก็มักจะเป็นในลักษณะ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1050
เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2559 14:36
Ico48
โครงการประชุมอาจารย์และกิจกรรม “Active Teaching: สอนดีมีประสิทธิผล”
ใน KM:สายการเรียนการสอนและผลิตผลงานวิชาการ
โดย kwang saelee
มหาวิทยาลับสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังจัดกิจกรรมโครงการประชุมอาจารย์และกิจกรรม “Active Teaching: สอนดีมีประสิทธิผล”ในวันพฤหัสบดีที่ 9- วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 3301 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังโดยกิจกรรมประกอบด้วย1. การนำคุยพร้อมฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อ BAR (Bef...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1204
เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2559 13:26
Ico48
“สร้างแรงบันดาลใจความก้าวหน้าทางวิชาการพร้อมให้คำแนะนำเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการทำผลงานวิชาการ”
ใน KM:สายการเรียนการสอนและผลิตผลงานวิชาการ
โดย kwang saelee
บทสรุปกิจกรรมเสวนาอาจารย์ หัวข้อ “สร้างแรงบันดาลใจความก้าวหน้าทางวิชาการพร้อมให้คำแนะนำเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการทำผลงานวิชาการ”ณ ห้องประชุม 3301 อาคาร 3วิทยากร : ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวประภาษ ภาควิชารัฐประศาสนศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย "สถาบันอุดมศึกษาในร...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 678
เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2559 13:01
Ico48
“สร้างแรงบันดาลใจความก้าวหน้าทางวิชาการพร้อมให้คำแนะนำเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการทำผลงานวิชาการ”
ใน KM:สายสนับสนุนวิชาการและบริหารสำนักงาน
โดย kwang saelee
บบสรุปกิจกรรมเสวนาอาจารย์ หัวข้อ “สร้างแรงบันดาลใจความก้าวหน้าทางวิชาการพร้อมให้คำแนะนำเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการทำผลงานวิชาการ”ณ ห้องประชุม 3301 อาคาร 3วิทยากร : ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวประภาษ ภาควิชารัฐประศาสนศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย "สถาบันอุดมศึกษาในร...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 724
เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2559 12:57