นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

พัฒนางานประจำ

19 มกราคม 2561
Ico48
คนร่วมสร้างความเจริญ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การสร้างความเจริญ ประกอบด้วยเจริญตน เจริญงาน และองค์กรเจริญ ส่งผลให้ประชาติเจริญ เจริญตนคือการพัฒนาตน เรียนรู้ให้มีความสามารถทำให้เกิดเพิ่มค่าต่อเนื่องตลอดเวลา จึงเรียกว่าเจริญ สมัยนี้โลกแคบลงมีการไปมาหาสู่ทั้งการทำงาน ธุรกิจ ท่องเที่ยว นอกจากความสามารถในการทำหน้าที่ได้ดี ยังต้องมีความส...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 106
เมื่อ: 19 มกราคม 2561 08:33
17 มกราคม 2561
Ico48
ความดีที่มีความชอบ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ชอบในที่นี้ไม่ใช่การชอบส่วนตัวของใคร ไม่ใช่ชอบใจ แต่เป็นความชอบธรรม เป็นธรรม ใครทำใครก็ควรได้ ในการพิจารณาความดีความชอบ การทำดีคือการทำหน้าที่ของตนได้ดี แต่คนที่มีความดีความชอบต้องทำทั้งหน้าที่ให้ดีและทำในสิ่งที่ชอบด้วย ในการทำงานแต่ละองค์กร มีภาระหน้าที่ประจำของแต่ละคนแต่ละตำแหน่งต้อ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 149
เมื่อ: 17 มกราคม 2561 08:22
06 มกราคม 2561
Ico48
ขัดเกลาและพัฒนา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ขัดเกลาเป็นการกำจัดสิ่งไม่ดีทั้งพฤติกรรม ความคิด การกระทำ ออกไปเพื่อให้ดูดี คิดดี ทำดี มีความประพฤติปฏิบัติที่ดี ส่วนการพัฒนาเป็นสรรค์สร้างความสามารถจากที่ทำไม่ได้ให้ทำได้ ทำไม่ดีให้ทำได้ดี และทำได้ดีให้ดีมีค่ามากขึ้น เจริญขึ้น ทันสมัย ทั้งการขัดเกลาและพัฒนาจึงทำให้ดีขึ้น เจริญขึ้นจริง ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 141
เมื่อ: 06 มกราคม 2561 09:23
23 ธันวาคม 2560
Ico48
การบริหารองค์กรสู่ความสำเร็จ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การบริหารคือการจัดการ แบ่งขั้นตอน จัดลำดับการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย การทำงานให้สำเร็จส่วนตนจึงเริ่มด้วยการตั้งเป้าหมายว่าจะทำอะไรให้ได้อะไร ทำอะไรก่อนหลัง ซึ่งขั้นตอนทั้งการใช้ชีวิตและการทำงาน แล้วลงมือทำตามลำดับจนเสร็จ การทำงานบริหารองค์กรก็เช่นกัน ต้องมีเป้าหมายว่าต้องทำอะไร ให้ได้อะ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 169
เมื่อ: 23 ธันวาคม 2560 10:14
17 ธันวาคม 2560
Ico48
ปรับความเข้มจอภาพ Spectroquant Pharo 300
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
Spectroquant Pharo 300 คือเครื่องสเปกโทรมิเตอร์ (อังกฤษ: spectrometer) คือเครื่องมือวัดเชิงแสงชนิดหนึ่งที่ใช้ในการตรวจวัดคุณสมบัติเฉพาะของแสงได้แก่ สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยมากนำไปใช้ในการวิเคราะห์สเปกตรัมเพื่อระบุชนิดของสสาร ผลการวัดที่แตกต่างกันโดยส่วนใหญ่จะเกิดจากความเข้มของแสงที่แตกต่...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 126
เมื่อ: 17 ธันวาคม 2560 16:44
10 ธันวาคม 2560
Ico48
เปลี่ยน Windows "XRF" ตอนที่ ๑
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
X-Ray Fluorescence Spectrometer (XRF) เป็นเครื่องวิเคราะห์หาธาตุตั้งแต่ Be ถึง U สามารถบอกปริมาณโดยเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน ซึ่งสามารถวัดได้ตั้งแต่ระดับ ppm ถึงเปอร์เซ็นต์ โดยสามารถวิเคราะห์ตัวอย่างประเภท แร่ ดิน(Clay) ทราย โลหะ และน้ำมัน เป็นต้น XRF is used to analyze elements from Be to U. ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 131
เมื่อ: 10 ธันวาคม 2560 15:03
06 ธันวาคม 2560
Ico48
การสร้างความผูกพันกับลูกค้า
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ลูกค้า ผู้รับบริการเป็นส่วนสำคัญต่อผลประกอบการ ความสำเร็จของการทำงาน ทำธุรกิจ เพราะลูกค้าผู้รับบริการทำให้เกิดงาน เกิดรายได้ ความผูกพันของลูกค้า (customer engagement) เป็นส่วนสำคัญต่อทั้งความสำเร็จ ความยั่งยืน มั่นคง ที่องค์กร หน่วยงานส่วนใหญ่มักสร้างและทำกิจกรรมเพื่อดึงดูดลูกค้า ที่ต้อง...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 180
เมื่อ: 06 ธันวาคม 2560 08:17
05 ธันวาคม 2560
Ico48
Agilent 6545 Accurate-Mass Q-TOF LC/MS
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
ช่วงวันเวลาที่ผ่านมา มีความจำเป้นที่จะต้องเดินทางไปอบรมเรียนรู้เรื่องของการบำรุงรักษาเครื่อง Agilent 6545 Accurate-Mass Q-TOF LC/MS ณ ประเทศสิงคโปร์ รู้กันว่าเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ชนิดนี้ราคาค่อนข้างสูง ราคาเป็นเลขแปดหลัก ใครมีครอบครองเครื่องประเภทนี้ต้องมีเงินเพื่อซื้อ Service Contract จากทางบริ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 122
เมื่อ: 05 ธันวาคม 2560 18:32
Ico48
PY-GC/MS: แก้ปัญหาหน้างานการ Leak ณ จุดต่อของชุด Pyrolyser
ใน Pyrolysis-GC/MS
โดย ผู้หญิงตัวเล็ก
PY-GC/MS: แก้ปัญหาหน้างานการ Leak ณ จุดต่อของชุด Pyrolyser ขณะที่ทำการทดสอบตัวอย่างด้วยเทคนิคPyrolysis-GC/MS เริ่มสังเกตอาการผิดปกติของลักษณะ baseline ที่ได้ ดูไม่เหมือนเดิม ผิดเพี้ยน ผิดปกติ ไม่อยากได้แบบนี้ เกิดอะไรขึ้น จากนั้นเริ่มไล่หาสาเหตุดูแมสสเปคตรัมของ baseline ที่ดูไม่พึ่งประสงค์เลย...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 155
เมื่อ: 05 ธันวาคม 2560 11:34
Ico48
ฝึกอบรมตนเอง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การฝึกอบรมคือการรับความรู้ใหม่เพื่อใช้ทำงาน ใช้ชีวิตเพิ่มค่าเพิ่มความสุขให้ตนเอง หลายคนเข้าอบรมโน่นนี่มากมายจนเต็มพอร์ทโฟลิโอก็ยังทำงานเหมือนเดิม มีชีวิตเหมือนเดิม นั่นเพราะฝึกอบรมรับความรู้เสร็จแล้วไม่ได้มีการนำมาใช้จริง จึงได้แค่เข้าฝึกอบรม การฝึกอบรมตนเองเป็นการหาความรู้ หรืออาจเป็นค...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 153
เมื่อ: 05 ธันวาคม 2560 09:05
02 ธันวาคม 2560
Ico48
GC: การฉีดตัวอย่างเป็นแบบ split/splitless injection
ใน GC
โดย ผู้หญิงตัวเล็ก
สำหรับการฉีดสารตัวอย่างเข้าเครื่อง Gas Chromatograph (GC) เราจะได้ยินอยู่บ่อยๆว่าจะเลือกฉีดแบบ split/ splitless การเลือกใช้งานการฉีดตัวอย่างเป็นแบบ split, splitless, pulsed splitless, หรือ pulsed split ซึ่งแต่ละโมดการทำงานมีข้อแตกต่างกันดังนี้ split mode ใช้สำหรับสารที่สนใจเป็นองค์ประกอบหลักเป็...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 95
เมื่อ: 02 ธันวาคม 2560 09:16
Ico48
LC-MS-MS: singly charged และ doubly charged ions
ใน LC-MS-MS
โดย ผู้หญิงตัวเล็ก
การพิจารณา singly charged และ doubly charged ions ใน ESI Mass Spectrum สารประกอบอินทรีย์โดยทั่วๆไปที่มีมวลโมเลกุลน้อยกว่า 1000 Da หรือสารประกอบที่มีความสามารถให้การเกิดประจุได้แค่ 1 ตำแหน่งในโครงสร้างโมเลกุล เมื่อเกิดกระบวนการ Electrospray ionisation (ESI) จะเห็น singly charged ion ใน Mass spect...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 115
เมื่อ: 02 ธันวาคม 2560 00:17
01 ธันวาคม 2560
Ico48
GC: GC-TEA หลักการและการนำไปใช้
ใน GC
โดย ผู้หญิงตัวเล็ก
Gas Chromatograph-Thermal Energy Analyser (GC-TEA) อย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าตัวตรวจวัดสำหรับเครื่อง GC นั้นมีหลากหลายชนิดมาก หนึ่งในนั้นคือตัวตรวจวัดชนิด Thermal Energy Analyser ซึ่งทางศูนย์เครื่องมือฯ ได้รับการจัดสรรเป็นคุรุภัณฑ์ตัวใหม่ ในปีหน้านี้ ดังนั้นเรามาทำค วามรู้จักหลักการของเครื่อง ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 102
เมื่อ: 01 ธันวาคม 2560 12:04
29 พฤศจิกายน 2560
Ico48
Smart technology, Smart people
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
สมาร์ท คนไทยหมายถึง สวยหล่อดูดีมีสง่า ฝรั่ง คนตะวันตก จะหมายถึงฉลาด เก่งดี มีค่า อย่างสมาร์ทโฟน เป็นการนำเอาอินเทอร์เน็ต ไวไฟ คอมพิวเตอร์ ทีวี ถ่ายรูป ถ่ายวิดีโอ บันทึกเสียง แอพต่าง ๆ ฯลฯ มาใช้กับโทรศัพท์ ให้สามารถทำงานได้ฉลาดหลากหลายอย่างและแต่ละอย่างที่เอามาก็เป็นของดี ๆ ที่อาจเป็นของดี...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 182
เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2560 08:30
27 พฤศจิกายน 2560
Ico48
บทบาทผู้บริหารที่ต้องการความสำเร็จ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ผู้บริหารนอกจากการกำหนดวิสัยท้ศน์ จัดทำแผน ยังต้องสื่อสารทำความเข้าใจ ที่สำคัญต้องสนับสนุน แก้ไขข้อจำกัดให้งานเดินไวไปได้เร็วไม่ติดขัด เพราะการทำงานขององค์กรให้เจริญก้าวหน้า ไม่ใช่แค่เฉพาะงานของผู้บริหาร แต่เป็นการทำงานของบุคคลในองค์กร ยิ่งบุคคลในองค์กรทำงานได้ไว ได้สะดวก รวดเร็ว ถูกใจ ทัน...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 199
เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2560 08:40
26 พฤศจิกายน 2560
Ico48
วงจรงาน วงจรชีวิต
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
วงจรชีวิตประจำวัน คือการกิน อยู่ นอนหลับ ทำงานสร้างค่า หนักเบา เหนื่อยอ่อน ต้องเพิ่มพลังกลับมาสดชื่นใหม่ รวมทั้งปัญหาอุปสรรค ความสุข ความทุกข์ ความสำเร็จ หมุนเวียนกันไป ความจริงการทำงานเป็นส่วนหนึ่งและส่วนสำคัญของชีวิต เพราะไม่มีงาน ไม่ทำงานก็ไม่เกิดค่า การทำงานต้องมีการเพิ่มค่า เติมพลัง ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 189
เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2560 10:42
24 พฤศจิกายน 2560
Ico48
ค่ากับคุณค่า
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ค่าคือการทำให้เกิดผล เกิดประโยชน์จึงได้ค่ามาเป็นผลตอบแทน เป็นเงิน เป็นทรัพย์ คุณค่าเป็นความดี ความสามารถของสิ่งต่าง ๆ ที่สามารถใช้สร้างค่าได้ ทุกสิ่ง ทุกคนต่างมีคุณค่า แต่จะมีค่าเมื่อใช้ทำฟให้เกิดประโยชน์ อย่างคนมีความรู้ ความสามารถดี แต่หากไม่ลงมือทำ ไม่ใช้ให้เกิดประโยชน์ ก็ไม่มีค่า ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 177
เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2560 08:17
23 พฤศจิกายน 2560
Ico48
Broccoli คนชอบหนอนก็ชอบ
ใน งาน
โดย ตอย
เชื่อว่าทุกท่านต้องเคยทานผัก เพราะผักนั้นมีประโยชน์มากมาย เรามักจะได้ยินนักโภชนาการ,คุณหมอและสื่อต่างๆ แนะนำให้เราทานผักและผลไม้อยู่บ่อยๆ เมื่อไม่นานมานี้สสส.ก็รณรงค์ให้คนไทยทานผัก 50% ของอาหารที่ทานใน1มื้อ ผมเองได้ร่วมงานกับเกษตรกรผู้ปลูกผักจำหน่ายในตลาดเกษตร ม.อ. ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ได้รั...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 178
เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2560 17:37
16 พฤศจิกายน 2560
Ico48
ขี้เกียจให้เป็น
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ขี้เกียจเป็นอาการไม่อยาก ไม่ทำอะไร ซึ่งไม่ใช่พฤติกรรมที่น่าทำน่าเป็น แต่หลายคนชอบทำ แต่การขี้เกียจให้เป็นเป็นการขี้เกียจแบบรับผิดชอบและได้ดี ขี้เกียจให้เป็น เป็นการทำแบบขี้เกียจคือทำให้น้อยแต่ได้ผลดี คือขี้เกียจทำมาก ทำยากจึงหาทางทำให้ง่าย สะดวก และได้ผลงานดี ด้วยการใช้เวลาน้อยลง ใช้ร...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 216
เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2560 08:37
13 พฤศจิกายน 2560
Ico48
การนับถือตนเอง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การทำให้ได้รับการยอมรับ ต้องทำให้มีดี ทำให้ได้ดี ทำตามที่คิดที่พูด การนับถือตัวเอง ต้องทำให้ตนเองน่าเชื่อถือด้วยการทำตนให้มีดี ด้วยการเรียนรู้ พัฒนาความสามารถให้สามารถทำงานให้เกิดค่าแก่ตนเองและใคร ๆ เพราะหากมีดีและทำได้ดีก็ได้รับการยอมรับจากใคร ๆ มีคนให้ค่าให้ทำงานทำหน้าที่ต่าง ๆ การ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 185
เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2560 08:28