นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

การเรียนการสอน

14 มิถุนายน 2561
Ico48
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 8 : การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small Group Discussion) ในรายวิชา Advanced Accounting I
ใน KM:สายการเรียนการสอนและผลิตผลงานวิชาการ
โดย kwang saelee
(ชมวิดีโอ คลิ๊กที่ภาพ)กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning)”วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 3301 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังเรื่อง : การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small Group Discussion) ในรายวิชาAdvan...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 863
เมื่อ: 14 มิถุนายน 2561 13:18
Ico48
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 7 : Poster Exhibition in An Advanced English Reading Class : Visualizing You Reading, Voicing You Mind
ใน KM:สายการเรียนการสอนและผลิตผลงานวิชาการ
โดย kwang saelee
(ชมวิดีโอ คลิ๊กที่ภาพ)กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning)”วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 3301 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังเรื่อง : Poster Exhibition in An Advanced English Reading Class : Visualizing You Reading, Voicin...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 693
เมื่อ: 14 มิถุนายน 2561 13:12
Ico48
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 6 : การสร้างสถานการณ์จำลอง เพื่อการเรียนรู้
ใน KM:สายการเรียนการสอนและผลิตผลงานวิชาการ
โดย kwang saelee
(ชมวิดีโอ คลิ๊กที่ภาพ)กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning)”วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 3301 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังเรื่อง : การสร้างสถานการณ์จำลอง เพื่อการเรียนรู้ โดย อาจารย์ยศถกล โกศลเหมมณี สาขาวิชาศิลปะการแสดง...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 555
เมื่อ: 14 มิถุนายน 2561 13:06
Ico48
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5 : Utilizing English Pop Songs with Karaoke Application to Enhance Students' Connected Speech Production
ใน KM:สายการเรียนการสอนและผลิตผลงานวิชาการ
โดย kwang saelee
(ชมวิดีโอ คลิ๊กที่ภาพ) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning)”วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 3301 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เรื่อง : Utilizing English Pop Songs with Karaoke Application to Enhance Students' ConnectedS...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 678
เมื่อ: 14 มิถุนายน 2561 12:02
Ico48
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4 : การพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพบัญชีผ่านการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ กรณีศึกษา รายวิชารายงาน ทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
ใน KM:สายการเรียนการสอนและผลิตผลงานวิชาการ
โดย kwang saelee
(ชมวิดีโอ คลิ๊กที่ภาพ)กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning)”วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 3301 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เรื่อง :การพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพบัญชีผ่านการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ กรณีศึกษา รายวิชารายงานทางก...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 508
เมื่อ: 14 มิถุนายน 2561 11:56
Ico48
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 :English is action: Do it or nothing! ภาษาอังกฤษต้องออกแรงไม่ทำ ก็ไม่ได้อะไร
ใน KM:สายการเรียนการสอนและผลิตผลงานวิชาการ
โดย kwang saelee
(ชมวิดีโอ คลิ๊กที่ภาพ)กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning)”วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 3301 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังเรื่อง : English is action: Do it or nothing! ภาษาอังกฤษต้องออกแรงไม่ทำ ก็ไม่ได้อะไร โดย ผศ.ดร.จิ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 729
เมื่อ: 14 มิถุนายน 2561 11:52
Ico48
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 :สร้างนักบัญชีด้วย APBL
ใน KM:สายการเรียนการสอนและผลิตผลงานวิชาการ
โดย kwang saelee
(ชมวิดีโอ คลิ๊กที่ภาพ)กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning)”วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 3301 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังเรื่อง : สร้างนักบัญชีด้วย APBL โดย อาจารย์กิ่งกนก รัตนมณี สาขาวิชาการบัญชีคณะพาณิชยศาสตร์และการจ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 448
เมื่อ: 14 มิถุนายน 2561 11:46
Ico48
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1: Never Try, Never Know
ใน KM:สายการเรียนการสอนและผลิตผลงานวิชาการ
โดย kwang saelee
(ชมวิดีโอ คลิ๊กที่ภาพ) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้“การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning)” วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 3301 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เรื่อง : Never Try, Never Know โดย อาจารย์ปิยนุช รัตนานุกูล สาขาวิชาภาษา คณะพาณิชยศาสตร์และกา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 569
เมื่อ: 14 มิถุนายน 2561 11:42
10 มิถุนายน 2561
Ico48
จัดการศึกษาให้ดีกว่าออนไลน์
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
วันนี้ การศึกษาเรียนรู้เปิดกว้างที่ทำให้สามารถเรียนรู้ได้เองผ่านแหล่งความรู้ รวมถึงการมีการเปิดสอนทางออนไลน์ ซึ่งการเรียนแบบออนไลน์เหมือนห้องเรียนเสมือน ที่มีบทเรียน มีสื่อการเรียน มีบทเรียนให้เรียน และบางวิชามีสื่อการสอนดีกว่าการบรรยายสอนสด ทำให้การสอนสดมีความด้อยกว่า โดยเฉพาะการบรรยายแบบ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 645
เมื่อ: 10 มิถุนายน 2561 09:53
25 พฤษภาคม 2561
Ico48
การเรียนรู้ให้ได้ดีอยู่ที่การคิด
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การเรียนรู้ทำได้ด้วยประสาทสัมผัสต่าง ๆ ตั้งแต่ดู ฟัง กิน จับต้องสัมผัส การทำ ฝึกฝน และการคิด ดูทำให้เห็นว่ามีอะไร ใครทำอะไร เห็นสิ่งต่างรอบกายการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง แต่อาจไม่เข้าใจหรือเข้าใจไม่ตรงกับความเป็นจริง ฟังเป็นการได้ยิน การสอน การบอก ทำให้เรียนรู้ได้เข้าใจมากขึ้น เร็วขึ้น แต่...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 731
เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2561 08:30
05 พฤษภาคม 2561
Ico48
การศึกษาคือโอกาส
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ในการเข้าเรียน เข้าศึกษาไม่ว่าโรงเรียน สถานศึกษา มหาวิทยาลัย แม้แต่ที่ทำงานมีโอกาสให้เรียนรู้ พัฒนาตน ศึกษา ไขว่คว้าหาประสบการณ์ นอกจากการเรียนการสอนตามหลักสูตร ยังมีห้องสมุด อาจารย์ ผู้รู้ รุ่นพี่ รุ่นเพื่อนทั้งในห้อง ในสาขา ต่างสาขา รวมถึงกิจกรรม สนามกีฬา สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทุกที่จัดให...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1011
เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2561 09:33
08 เมษายน 2561
Ico48
Active learning is learning by doing
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การเรียนรู้สมัยก่อน มักเรียนด้วยการถูกสอนให้ทำจริงด้วยการรับจ้างทำงาน คนรักดีก็เรียนรู้ พัฒนาตนเองจนทำได้ดี มีประสบการณ์ออกมาทำเองได้ด้วยมีความรู้ ความสามารถจนมีความเจริญ หลายคนทำแบบรับจ้างรอคำสั่งบอกให้ทำ จึงเป็นคนรับจ้างทั่วไปตลอดชีพ ที่จะบอกคือการเรียนด้วยการทำจริงจึงเป็น active lea...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 921
เมื่อ: 08 เมษายน 2561 08:33
03 เมษายน 2561
Ico48
การศึกษายุคใหม่ต้องเจียรนัยความสามารถ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
คนทุกคนเปรียบเหมือนเพชรเม็ดหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะ ทั้งมุมดี ๆ มีตำหนิและปัญหาของตนเอง คนจัดการศึกษาจึงต้องเป็นช่างเจียรนัยที่ชำนาญ ที่มองเห็นจุดเด่น จุดขาย ไม่ใช้จุดด้อยมาทำให้คุณค่า ราคาลดลง การเจียรนัยเพชรที่ดีต้องมีความชำนาญ ต้องมองค่าเพชรให้เป็น ต้องรู้และเลือกใช้ รังสรรค์จุดเด่น ไ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1035
เมื่อ: 03 เมษายน 2561 08:25
21 มีนาคม 2561
Ico48
หางานทำต้องเริ่มตั้งแต่เริ่มเรียน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การเรียนเป็นการศึกษาหาความรู้ พัฒนาความสามารถ สร้างสมความรอบรู้เพื่อการทำงานและดำรงชีพ ดังนั้น การเรียนที่ดีให้ได้ผลดีในเป้าหมายชีวิต จึงไม่ใช่แค่เรียนให้ผ่านให้จบการศึกษา แต่ต้องพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถในการทำงาน ทำอาชีพได้ดีจริง การเรียนให้พร้อมทำงานหลังจบการศึกษา ต้องหาทางเรียน...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 998
เมื่อ: 21 มีนาคม 2561 08:04
13 มีนาคม 2561
Ico48
อยาก(ให้)ได้ดี
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ตลอดเวลาทำหน้าที่อาจารย์ ตั้งแต่เริ่มทำงานจนถึงปัจจุบันที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการพิจารณาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน พบว่าทุกกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน การสอนเสริม การจัดกิจกรรมแก่ผู้เรียน ทุกหลักสูตร ทุกสถาบันการศึกษาล้วนแต่ทำ จัดเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้ดี มีความรู้ ความสามารถ นักเรียน ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 779
เมื่อ: 13 มีนาคม 2561 08:33
08 มีนาคม 2561
Ico48
การศึกษาแบบศักดินา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ระบบศักดินาคือการให้ทุกต้องคิด ต้องทำตาม ต้องทำเหมือนกัน ต้องพึ่งผู้มีอำนาจเหนือตลอดเวลา การศึกษาคือการพัฒนา การเรียนรู้ การหล่อหลอม การคิด การทำ การสร้างสรรค์สร้างค่าของคน ให้รับผิดชอบสร้างค่าการทำงานทำหน้าที่ การศึกษาแบบศักดินาคือการต้องทำ ต้องเรียนตามกรอบ ตามแนวที่กำหนดให้ คิดเอง...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 913
เมื่อ: 08 มีนาคม 2561 08:24
27 กุมภาพันธ์ 2561
Ico48
การจัดการเรียนการสอนเชิงรุกแบบการใช้ทีมเป็นฐาน (Team-based Learning)
ใน Active Learning
โดย Parichart Maneemai
ในระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีโอกาสเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก ด้วยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและการใช้ทีมเป็นฐาน ซึ่งจัดโดยสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.ส...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 10 · อ่าน: 1895
เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2561 16:05
23 กุมภาพันธ์ 2561
Ico48
เรียนใช้ความรู้คือการสร้างค่า
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
วันนี้ ความรู้เทคโนโลยีมีมากมายและมีเพิ่มทุกเวลา แต่ความรู้จะสร้างค่าได้ต้องใช้ให้เป็น การใช้ความรู้ให้เป็นค่า ไม่ใช่แค่ทำได้ แต่ต้องใช้ให้ตรงกับความต้องการ ต้องใช้ให้ทำได้ดีกว่าเดิม เติมสิ่งใหม่ ๆ เร็วกว่า สะดวกกว่า รื่นไหลกว่า สวยกว่า ตัดต่อ ปรับแต่งได้ง่ายกว่า คือกรอบการสร้างค่าการทำง...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 825
เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2561 09:37
03 กุมภาพันธ์ 2561
Ico48
การศึกษาต้องพัฒนาคน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การศึกษาที่ผ่านเน้นการสอนคน ถ่ายทอดความรู้ ฝึกปฏิบัติให้ทำงานได้ แต่ปัจจุบัน ความรู้ เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงมีการไปมาหาสู่กัน ทำงานร่วมกันของคนที่แตกต่างทางวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ ทำให้คนต้องเรียนรู้ให้ไวและปรับตัวให้ทัน รวมถึงการสรรสร้างสิ่งใหม่ ๆ ทำให้ค...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 941
เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2561 09:12
13 มกราคม 2561
Ico48
เครื่องมือการพัฒนาตน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เมื่อทุกอย่างพัฒนาและเปลี่ยนแปลง คนอยู่ได้ดีไม่ใช่ที่มีทรัพย์สินความเก่ง เรียนดี แต่ต้องสามารถปรับตัวได้ทัน จึงเรียนรู้ตลอดเวลา สิ่งหนึ่งที่แต่ละคนต้องทำในการกำหนดอนาคตตนคือการวางวิสัยทัศน์ของตัวเองในการที่จะเป็นอะไร ทำอะไรให้สามารถอยู่ได้ในอนาคต การวางวิสัยทัศน์ต้องคิดถึงสภาพในอนาคตว่าจะมี...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 978
เมื่อ: 13 มกราคม 2561 08:51