นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

การเรียนการสอน

12 กรกฎาคม 2560
Ico48
ข้อเสนอแนะการสอน ด้วยวิธี PDCA ในรายวิชาการบัญชีต้นทุน
ใน NuAoM
โดย NuAomKubb
เมื่อถามว่า "วิธีสอนคืออะไร" คำตอบที่ได้มักจะมีลักษณะดังนี้ "วิธีสอนคือวิธีการที่ครูใช้ในการสอนผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ วิธีสอนมีหลายวิธี เช่น.... ไม่มีวิธีสอนใดที่ดีที่สุด ครูควรเลือกใช้วิธีสอนหลายๆวิธี เพื่อช่วยให้ผู้เรียนบรรลุวัถตุประสงค์..."(ทิศนา แขมมณี, 2560, น.321) ดังนั้นรูปแบบในกา...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1051
เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2560 18:13
Ico48
เทคโนโลยีสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
ใน Kamkaew
โดย KaMkAeW
จากการเข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง LMS2@PSU on Mobile “Active Learning with world class technology” โดย ผศ.เถกิง วงศ์ศิริโชติ และทีมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ได้มีการแนะนำระบบ LMS2 ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งปรับปรุงจากระบบ LMS เดิม โดยใช้งานร่วมกับสื่อต...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 17
เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2560 17:43
Ico48
อัพเดทมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ใน บัญชีน่ารู้
โดย ตะหลิว
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของสภาวิชาชีพบัญชี โดยคาดว่ามาตรฐาน TFRS 15 จะมีผลบังคับใช้ ในประเทศไทยในปี 2562 (1 ปีภายหลังจากมาตรฐาน IFRS 15 มีผลบังคับใช้ในระดับสากล) ทั้งนี้เมื่อมาตรฐานการรับรู้รายได้ฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ จะมีผลให้มาตรฐานการบัญชีไทยที่มีอยู่ในปัจจุบัน จะถูกยกเลิกดังนี้ มา...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1806
เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2560 16:05
07 กรกฎาคม 2560
Ico48
ปัญหาของการวิจัยในชั้นเรียน
ใน English
โดย Suthida
การทำวิจัยในชั้นเรียนเป็นการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน แต่คิดไม่ออกว่าควรจะทำวิจัยปัญหาใดดี เราจะเลือกปัญหาวิจัยอย่างไรจึงจะเหมาะสม ผู้สอนควรตั้งความคาดหวังไว้ว่าในวิชานั้นผู้เรียนต้องมีความสามารถ/พฤติกรรมในระดับใด แล้วมาดูสภาพที่เป็นจริงที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนว่าเป็นอย่างไร เมื่อสภา...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1265
เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2560 12:53
06 กรกฎาคม 2560
Ico48
Observer vs Participant in education
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
Observer คือผู้สังเกต ผู้เห็น ผู้รับรู้ แต่ไมได้ลงมือทำ จึงทำไม่ได้ ไม่มีความชำนาญ เป็นเพียงได้เห็น ได้รู้เท่านั้น Participant คือผู้ร่วมลงมือทำ จึงทำได้ มีผลได้เสีย ในการศึกษา อบรม ดูงานต่าง ๆ จึงเป็นเพียง observer อย่างดีก็ได้ทำกิจกรรมที่มีการจัดให้ จึงเป็นเพียงผู้เห็น ผู้ฟัง ผู้รู้ ไ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 674
เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2560 09:38
05 กรกฎาคม 2560
Ico48
ข้อเสนอแนะการสอน: การบัญชีบริหาร (Managerial Accounting)
ใน Classic Film
โดย Suranai Chuairuang
ข้อเสนอแนะการสอน: การบัญชีบริหาร (Managerial Accounting) ศาสตร์ทางด้านการบัญชีนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 1) การบัญชีการเงิน และ 2) การบัญชีบริหาร ซึ่งเกี่ยวข้องกับการนำเสนอข้อมูลที่ตอบสนองต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลที่แตกต่างกันออกไป กล่าวคือ ข้อมูลทางการบัญชีการเงินจะมุ่งเน้นนำเสนอให้ข้อม...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 12
เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2560 11:36
16 พฤษภาคม 2560
Ico48
สร้างโอกาสต้องพร้อมกว่า สร้างค่าได้มากกว่า
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
โอกาสมีอยู่ตลอดเวลา แต่อาจมีจำนวนจำกัด เช่น ตำแหน่งงานดี ๆ ค่าจ้างสูง ๆ การทำอาชีพดี ๆ คนที่มีโอกาสคือคนที่มีความพร้อมในการสอบคัดเลือกที่ต้องมีทั้งความรู้ที่ดี มีทักษะการนำเสนอที่ดี มีความพร้อมด้านการใช้ภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และมีบุคลิกภาพการแสดงออกที่ดี จึงมีโอกาสถูกคัดเลือก ดังน...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 957
เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2560 08:35
14 พฤษภาคม 2560
Ico48
ศึกษาเพื่อพัฒนาตน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การศึกษาคือการหาความรู้ พัฒนาความสามารถ จากไม่รู้ให้มีความรู้ จากทำไม่ได้ให้ทำได้จึงเรียกว่ามีความสามารถ ในการศึกษาพัฒนาตนให้ได้ดีต้องทำอย่างมีเป้าหมาย คือต้องรู้ว่าต้องเรียนรู้หาความรู้เรื่องอะไรบ้าง และพัฒนาความสามารถอะไรบ้าง เบื้องตนคือต้องสร้างเครื่องมือในการเรียนรู้ คือต้องอ่านออ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 828
เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2560 09:12
11 พฤษภาคม 2560
Ico48
Passive knowledge and active knowledge
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
Passive knowledge คือความรู้อยู่ในหนังสือ ตำรา สื่อต่าง ๆ รวมถึงที่ท่องจำได้ Active knowledge คือความรู้ที่ใช้ในการทำสร้างค่าได้จริง Passive knowledge เหมือนตำราทำอาหาร หรือการท่องจำท่าว่ายน้ำ ถึงท่องได้จำได้ ตอบคำถามได้ ก็ยังไม่มีอาหารทาน ยังว่ายน้ำจริงไม่ได้ จึงเป็นความรู้ที่ใช้งานให้เป็น...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1030
เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2560 08:25
27 เมษายน 2560
Ico48
Repeated learning
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
วันก่อนได้เขียนวันทึกให้ผู้สอน ใช้กระบวนการทำซ้ำ ๆ เพื่อการสอน http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/43758 วันนี้มาพูดด้านผู้เรียน ไม่ว่าจะเรียน หรือทำอะไร อยากทำได้ อยากมีความชำนาญ ให้ทำสิ่งนั้นซ้ำ ๆ ทำจนทำได้ ทำจนชำนาญ และทำจนเชี่ยวชาญ จนเป็นทำได้อัตโนมัติ จนเก่ง จนเป็นผู้เชี่ยวชาญใ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1010
เมื่อ: 27 เมษายน 2560 10:23
20 เมษายน 2560
Ico48
ความรู้ต้องเข้าใจจึงสร้างค่าได้
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ความรู้ที่สามารถใช้ได้ดี มีค่า พัฒนาเพิ่มพูนได้ไม่จำกัด คือต้องรู้อย่างเข้าใจจริง เช่นการทำอาหารได้ดีมีความอร่อยต้องทำได้อย่างเข้าใจ รู้จังหวะการปรุงได้ดี ไม่ต้องท่อง ไม่ต้องใช้ตำราอาหาร ดังนั้นการเรียนรู้ศึกษาให้ได้ดี สามารถปรับใช้ให้ได้ดีมีค่า ต้องเรียนให้ทำได้ ให้เรียนให้เข้าใจ การเร...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 813
เมื่อ: 20 เมษายน 2560 08:05
19 เมษายน 2560
Ico48
Repeated teaching
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ในการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนท่านใดที่เป็นห่วงเป็นใยผู้เรียนจะอบรม สั่งสอน บ่นว่าเป็นประจำด้วยคำเดิม ๆ ซ้ำ ๆ จนผู้เรียนจำไปล้อเลียนรุ่นแล้วรุ่นเล่า แสดงว่าการพูดซ้ำ ๆ เป็นประจำ หรือหลาย ๆ ครั้ง สามารถนำมาใช้ในการสอนให้จำได้ ซึ่งก็เหมือนการทำอะไรบ่อย ๆ ทำประจำ ก็สามารถทำได้จนช่ำชองชำนาญ ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1233
เมื่อ: 19 เมษายน 2560 08:19
17 เมษายน 2560
Ico48
การศึกษาศตวรรษที่ 21 ต้องคิคเป็น
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ในยุคที่มีความรู้มากมาย การจัดการเรียนการสอนด้วยให้ความรู้ ให้ทำตาม ให้ท่องจำ ประเมินผลการเรียนรู้ตามที่สอน ตามตำรา ตามวิชาการ ทำให้ผู้เรียนมีความรู้มากมาย ทำให้เกิดปัญหาคือมีความรู้ แต่นำมาใช้ไม่เป็น คือสามารถทำได้ตามที่บอกให้ทำ แต่คิดเอง พัฒนาเองไม่ได้ เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะไม่เคยถู...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 869
เมื่อ: 17 เมษายน 2560 09:51
06 เมษายน 2560
Ico48
สอนการคิด
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ในยุค 4.0 ที่ต้องการนวัตกรรมที่ต้องสร้างด้วยความสามารถ ไม่ใช่การทำตามธรรมชาติ ตามวิชาการ การคิดจึงเป็นส่วนหลักในการสร้างสิ่งใหม่ที่ดีมีค่ากว่าเดิมที่เรียนกว่า นวัตกรรม การจะเกิดนวัตกรรมได้ต้องมีความคิดที่หลากหลาย การผสมผสานหลายความรู้ เทคโนโลยีเข้าด้วยกันให้มีค่า มีความเป็นอัจฉริยะเพิ่มขึ้...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 918
เมื่อ: 06 เมษายน 2560 09:27
25 มีนาคม 2560
Ico48
การศึกษาให้เกิดค่า
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การศึกษาให้เกิดค่า คือการศึกษาให้คนมีความสามารถในการทำหน้าที่ทำงานในสาขาอาชีพที่เรียน บางสาขาสามารถเรียนแล้วไปประกอบอาชีพได้หลากหลาย แต่บางอาชีพบางสาขาต้องเป็นสาขาที่เรียนเท่านั้น เช่น สาขาการแพทย์ พยาบาล เภสัช วิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ บัญชี และบางอาชีพใครเรียนอะไรมาก็ทำได้ เช่น การทำธ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 963
เมื่อ: 25 มีนาคม 2560 05:17
17 มีนาคม 2560
Ico48
การเรียนรู้เชิงรุก
ใน ชานชาลาแห่งการเรียนรู้: สถานีปฏิบัติการพยาบาลเพื่อร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
โดย ยาดม
สรุปประสบการณ์ “การเรียนรู้เชิงรุก” การรับรู้ประสบการณ์การเรียนการสอนด้วย “การเรียนรู้เชิงรุก” ตามมุมมองของอาจารย์ผู้สอน ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ที่ได้สรุปตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์สู่การเรียนรู้ร่วมกันในเวทีวิจัยการพัฒนาค...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1486
เมื่อ: 17 มีนาคม 2560 17:28
Ico48
ดาวเรืองในแปลงพืชผักสวนครัว
ใน learn
โดย ศรีนรา
พื้นที่แปลงผักนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ บริเวณประตูศรีทรัพย์ (มีนาคม 2560 )สีเขียวของผักที่ปลูกขณะนี้ต่างเติบโตสลับกับสีสันสะดุดตาของดอกไม้สีเหลืองในแปลงผัก "ดาวเรือง" ที่ทำให้ใครต่อใครที่ผ่านมา บ้างจอดรถเดินเข้ามาถาม ด้วยความสงสัยบางท่านนำครอบครัวมาเดินเล่นชมความสวยงามพร้อมกับถ่ายภาพเป็นที่ระล...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 3074
เมื่อ: 17 มีนาคม 2560 04:36
11 มีนาคม 2560
Ico48
ตั้งใจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ความสำเร็จคือสิ่งที่ทุกคนอยากได้ อยากมี แต่ไม่สำเร็จสักทีเพราะตั้งใจไม่มากพอ หรือตั้งใจไม่เป็น ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่า ความสำเร็จที่ต้องการคืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง มีเส้นทางวิธีทำสู่ความสำเร็จอะไร อย่างไรบ้าง ทั้งการเรียน การทำงาน และการดำรงชีวิต อย่างการเรียน ต้องฟัง ต้องเรีย...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 921
เมื่อ: 11 มีนาคม 2560 10:24
10 มีนาคม 2560
Ico48
Come free, back full learning
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ในการเรียนต้องทำสมอง จิตใจ ร่างกายให้ว่างเพื่อรองรับการเรียนให้เต็มที่ มิฉะนั้นการเรียนรู้อาจไม่ได้ผล หรือเกิดผลน้อยลง การทำสมองให้ว่าง ต้องไม่มัวคิดอะไรอื่น นอกจากตั้งใจจดจ่ออยู่กับการเรียน เรียนให้รู้ ทำความเข้าใจ สงสัยให้ถาม มิฉะนั้นจะส่งผลต่อการเรียนต่อไปที่มีเนื้อหาเชื่อมโยงกัน นอกจา...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1006
เมื่อ: 10 มีนาคม 2560 08:37
05 มีนาคม 2560
Ico48
แก้การคิดไม่ออก
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
คนจำนวนมาก ทำอะไรไปแล้วคิดไม่ออกว่าจะทำอะไรต่อไปดี โดยเฉพาะการทำให้ดี มีความสร้างสรรค์ และมีค่า การคิดไม่ออกเกิดจากมีความรู้ไม่พอ มีประสบการณ์น้อย และขาดทักษะในการคิด การมีความรู้ไม่พอเกิดจากเรียนรู้น้อยไป แต่ที่สำคัญกว่าคือเรียนรู้ไม่เป็น คือเรียนแบบรับรู้ ไม่ตั้งใจเรียน ทำให้รู้ไม่พอ ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 927
เมื่อ: 05 มีนาคม 2560 10:02