นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

naruemon.so
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 21
Ico24 14
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ค่ายครอบครัวอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ

          โครงการร่วมอนุรักษ์เขาคอหงส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพเขาคอหงส์ (วพส.)

       กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองคอหงส์ มณฑลทหารบกที่ 42 (ค่ายเสนาณรงค์) และ เทศบาลนครหาดใหญ่ จัด “ค่ายครอบครัวอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติบน พื้นที่เขาคอหงส์” ในวันเสาร์ที่ 17 – อาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2554 ณ ค่ายลูกเสือเทศบาลนครหาดใหญ่ และสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่

เพื่อสร้างครอบครัวนักอนุรักษ์รุ่นใหม่ที่มีความสนใจร่วมกัน ในการดูแลรักษาเขาคอหงส์ ตลอดจนเพื่อสร้างความอบอุ่นภายในครอบครัวผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ธรรมชาติรูป แบบต่างๆ บนเขาคอหงส์ อีกทั้งเพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์เขาคอ หงส์กับกลุ่มต่างๆ ในสังคม โดยมีกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม ได้แก่

กิจกรรมที่ 1 ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพบนเขาคอหงส์ ทั้งพรรณพืชและสิ่งมีชีวิตต่างๆ รวมทั้ง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูเขาคอหงส์

กิจกรรมที่ 2 เรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนธรรมชาติ โดยการเดินป่า ศึกษาธรรมชาติบนเขาคอหงส์

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางธรรมชาติวิทยาและการอนุรักษ์ธรรมชาติ
บนเขาคอหงส์

กิจกรรมที่ 4 สรุปการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อแนวทางการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูเขาคอหงส์ในระยะต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย ครอบครัวนักอนุรักษ์ที่อาศัยในพื้นที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 15 - 20 ครอบครัว ครอบครัวละ 2 - 4 คน โดยจะต้องมีเด็กหรือเยาวชนที่อายุ 7 ปีขึ้นไป อย่างน้อยจำนวน 1 คน สำหรับผู้ใหญ่ไม่จำกัดอายุแต่ต้องมีสุขภาพที่แข็งแรง (สมาชิกในครอบครัว คือ พ่อ แม่ ลูก ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา พี่ น้อง โดยไม่จำเป็นต้องอยู่บ้านเดียวกัน) ทั้งนี้ เยาวชนที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้โดยไม่จำเป็นต้องมากับครอบครัว แต่ให้มีหนังสืออนุญาต/ยินยอมให้เข้าร่วมโครงการฯ จากผู้ปกครอง

        ค่าสมัคร เหมาจ่ายครอบครัวละ 200 บาท (สมาชิกในครอบครัวไม่เกิน 3 คน หากมีจำนวนสมาชิกเกิน 3 คน คิดเพิ่มเป็นรายบุคคล ผู้ใหญ่ คนละ 100 บาท เด็ก คนละ 50 บาท)

สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ โครงการร่วมอนุรักษ์เขาคอหงส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ห้อง E – 807A ชั้น 8 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ. โทร. 0 7428 6886 , 08 8788 4952 , 08 4844 1299 , 08 0695 4980 E-mail : rakkhaokhohong@gmail.com หรือ www.rakkhaokhohong.psu.ac.th หรือ facebook.com / rakkhaokhohongclub

อ่านรายละเอียดกำหนดการได้ที่ http://www.psu.ac.th/sites/default/files/p.pdf
ดาวน์โหลดใบสมัครกำหนดการได้ที่ http://www.psu.ac.th/sites/default/files/doc.pdf

Large_h110830_04
เวลาเริ่มต้น: 17 กันยายน 2554 08:30
เวลาสิ้นสุด: 18 กันยายน 2554 16:30
หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์: ข่าวทั่วไป 
อ่าน: 2160
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.216.28.250
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ