นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สโรชา โอนีล มียัง
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Classified::Ad Classified::Ad Classified::Ad
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

ประกาศ "ทุนเงินรายได้ ม.อ. ปีงบประมาณ 2555"

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสำนักวิจัยและพัฒนา ได้ประกาศ "ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2555" จำนวน 12 ทุน ดังนี้

1. ทุนประเภททั่วไป และสิ่งประดิษฐ์
2. ทุนพัฒนานักวิจัย
3. ทุนความร่วมมือกับต่างประเทศ
4. ทุนโครงงานของนักศึกษา
5. ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยและการทำวิจัยร่วมระหว่างวิทยาเขตและเขตการศึกษา
6. ทุนเมธาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7. ทุนวิจัยสถาบัน
8. ทุนปราชญาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9. ทุนโครงงานสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีด้านอุตสาหกรรม/ ด้านชุมชน (PSU-CIRPUS)
10.ทุนสนับสนุนกิจกรรมการวิจัย ณ ต่างประเทศ
11.เงินทุนพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์ใหม่
12.ทุนดรุณาจารย์

โดยรายละเอียดระยะเวลาการเปิดรับ มีดังนี้

1. ทุนประเภททั่วไปฯ และ ทุนดรุณาจารย์ >> เปิดรับข้อเสนอโครงการ 2 รอบ คือ
รอบแรก ปิดรับ 30 พฤศจิกายน 2554 ประกาศผล 19 มีนาคม 2555
รอบสอง ปิดรับ 19 มีนาคม 2555 ประกาศผล 2 กรกฎาคม 2555

2. ทุนเมธาจารย์ และทุนปราชญาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สำนักวิจัยและพัฒนา หรือ คณะ / หน่วยงาน จะทำหน้าที่สรรหานักวิจัยเพื่อมารับทุน

3. ทุนอื่นๆ เปิดรับตลอดปี

ในปีงบประมาณ 2555 นี้ มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงรายละเอียดเงื่อนไขในการขอรับทุน ดังนี้

1.  "ทุนทั่วไป และสิ่งประดิษฐ์" ขอให้จัดทำ check list
เอกสารและประเด็นหลักๆ ในการเสนอขอทุน

2. เปิดโอกาสให้ “พนักงานทุกประเภท” เสนอขอทุนได้ โดยมีเงื่อนไข คือ
ให้คณะ/หน่วยงานรับรองการติดตามผลงานกรณีระยะเวลาของสัญญาจ้างไม่ครอบคลุมระยะเวลาโครงการวิจัย

3. ไม่สนับสนุนทุน กรณีลาศึกษาต่อ / ลาฝึกอบรม หรือ อื่น ๆ ที่มีระยะเวลา 6
เดือนขึ้นไป ผู้รับทุนจะต้องปิดโครงการ หรือ หาผู้เป็นหัวหน้าโครงการแทน

4. การส่ง reprint ให้ส่งเป็น electronic file แทนการส่งเป็นเอกสาร

5. กรณีส่งผลงานไม่ครบตามเงื่อนไขที่กำหนด
ผู้รับทุนจะไม่มีสิทธิเสนอโครงการใหม่ขอรับทุนวิจัยที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดสรร
จนกว่าจะส่งผลงานครบ

6. ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย ให้ปรับเพิ่มเป็น 10 ยุทธศาสตร์

7. การเสนอโครงการขอ "ทุนโครงงานของนักศึกษา" กรณีโครงการได้ทำสัญญาปกปิดข้อมูลกับบริษัทผู้ประกอบการ จะต้องระบุด้วยว่า “เป็นโครงงานที่ได้ทำร่วมกับบริษัทผู้ประกอบการ หรือ โครงงานสหกิจศึกษา”

8."ทุนพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์ใหม่"
     8.1 ผู้มีสิทธิขอรับทุน เป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาเอกมาแล้วไม่เกิน 1
ปี นับ จากวันประกาศทุน
     8.2 ทุนนี้สนับสนุนงบประมาณ 2 หมวด คือ หมวดค่าใช้สอย และ หมวดวัสดุ

9."ทุนสนับสนุนกิจกรรมการวิจัย ณ ต่างประเทศ"
     9.1 ปรับงบประมาณสนับสนุนเป็น 6 รายการ
     9.2 ผู้เสนอโครงการจะต้องเสนอโครงการไปยังสำนักวิจัยฯ ก่อนกำหนดการเดินทางไม่น้อยกว่า 3 เดือน (มหาวิทยาลัยใช้เวลาในการพิจารณาการขอทุน 2 เดือน)
     9.3 สามารถเสนอขอทุนได้ปีละ 1 ครั้ง

10."ทุนดรุณาจารย์"
    10.1 อาจารย์พี่เลี้ยงสามารถรับเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงได้ครั้งละ 1 โครงการ
ยกเว้นมีความจำเป็นอาจรับเพิ่มได้อีก 1 โครงการ โดยต้องระบุเหตุผลความจำเป็น
    10.2 อาจารย์พี่เลี้ยงต้องร่วมทำสัญญารับทุนด้วย
    10.3 ไม่สนับสนุนงบประมาณการจ้างผู้ช่วยวิจัยเต็มเวลา
เนื่องจากต้องการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์ผู้รับทุน

ท่านที่สนใจ สามารถดูประกาศทุนต่างๆ ได้ที่
http://www.rdoapp.psu.ac.th/html/rdoth/index.php?option=com_content&view=article&id=740:-2554&catid=77:2010-08-18-07-15-58&Itemid=95

หรือ
http://rdo.psu.ac.th/   หัวข้อ ทุนวิจัย => ทุนวิจัยภายใน =>งบประมาณเงินรายได้

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ
คุณปิยะภรณ์ รุยอ่อน
6958

หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์: ข่าววิจัย 
อ่าน: 1785
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.105.97
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ