นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ภาพย่อชุดบูชาครู

Ico48

สัญญลักษณ์ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ด้วยหัวใจที่ใคร่ครวญ (โยนิโสมนสิการ) หนทางแห่งความเจริญ ของมโนธรรม พลังธรรม

จงเป็นเช่นดอกมะเขือ หญ้าแพรกและดอกเข็ม รวมทั้งข้าวตอกดอกไม้หอม กลิ่นของคุณความดี

ด้วยความขอบคุณที่ช่วยให้ได้ทบทวนความสำคัญของวันนี้

ให้โลกรู้ว่าเราก็เป็นศิษย์มีครู

เชื่อมั่นในความกตัญญู ความซื่อสัตย์และจงรักภักดี บูชาคนที่ควรบูชา

เจริญธรรมสำนึกดีค่ะ

ยาดมเอง

เนื้อหาเต็ม: ภาพย่อชุดบูชาครู