นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อนุทิน

Ico48

สวัสดีครับ

สำหรับวิทยาเขตปัตตานี เคยนำเสนอให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการตามนี้ครับ

๑. เมื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยทำผิดกฎจราจร ก็ให้เจ้าหน้าที่จราจรมหาวิทยาลัยดำเนินการส่งข้อมูลความผิดไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับบุคลากรตามคณะ/หน่วยงานที่สังกัด หรือส่งตรงไปยังส่วนกลางที่รับผิดชอบเกี่ยวกับบุคลากร

๒. หน่วยงานที่ดูแลด้านบุคลากร ดำเนินการพิจารณาความผิดและโทษตามระเบียบราชการ เช่น ตักเตือนด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร พร้อมบันทึกข้อมูลสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป และเป็นแบบอย่างที่ดีของมหาวิทยาลัยในฐานะผู้ชี้นำสังคม

"การสอนที่ดี คือ การทำให้ดู" แต่การทำให้ดูหรือจะสู้ความยุติธรรมในทุกระดับชั้น

เนื้อหาเต็ม: อนุทิน