นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อนาคตวิชาชีพพยาบาล:มุมมอง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ

Ico48

การพยาบาลในอนาคต ที่ชัดเจนขึ้น คือ"การดูแลจากมดลูกถึงเชิงตะกอน"

From the womb to the tomb .

วิชาชีพพยาบาลกับการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพ

เจริญธรรม สำนึกดี

ยาดมเอง