นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 BAR (Before Action Review): การเตรียมพร้อมห้องเรียนสำหรับปีการศึกษา 2559

Ico48

เป็นการถก คิด ทำ แก้ ร่วมกัน ที่ดีมากค่ะ