นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทวนสอบ Piston pipette ด้วยตนเอง

Ico48

เกณฑ์ที่เคยใช้คือ คิด accuracy จากค่าที่วัดได้เทียบกับค่าที่ควรเป็น ให้อยู่ในช่วง 99-101% และคิด CV ของการวัดได้ น้อยกว่า 1% ค่ะ