นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บอกกล่าวเล่าไข

Ico48
สุวรรณ์ (Recent Activities)
12 November 2007 14:23
#1316

    บุตร บิดา-มารดา ภรรยาของข้าราชการผู้ตายที่มีสิทธิรับเงินบำเหน็จตกทอดต้องมีชีวิตอยู่และมีหลักฐาน ประกอบด้วยสำหรับภรรยาต้องมีหลักฐานตามหลักกฎหมายอิสลามด้วย โดยให้รับดังนี้

          1.บุตรให้ได้รับ 2 ส่วน ตัวอย่างผู้ตายมีบุตรทั้งหมด 8 คนบำเหน็จตกทอด 800,000 บาท บุตรได้ 2ส่วน=400,000 บาท เฉลี่ย8คนได้คนละ(400,000หาร8คน)=50,000 บาท

          2.บิดา-มารดาของผู้ตายได้รับ 1 ส่วน=200,000 บาท

          3.ภรรยาได้รับ 1 ส่วน=200,000 บาท ภรรยา4 คนเฉลี่ยคนละ=50,000 บาท

เนื้อหาเต็ม: บอกกล่าวเล่าไข