นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การสร้างวัฒนธรรม….เครื่องมือในการบริหารยุคใหม่

Ico48

ในมุมมองของผม นอกเวลาควรเป็นงานที่พัฒนาตนเอง

เพราะช่วงเวลานี้มีสิ่งรบกวนจากภายนอกน้อยที่สุดแล้ว

หากต้องทำงานหลักนอกเวลาบ่อยๆ ผู้บริหารระดับหัวหน้างาน หรือหัวหน้าฝ่ายต้องเข้ามาดูแลลูกน้องตัวเองได้แล้ว 

การไม่เบิก OT คือความรักและเข้าใจ องค์กร รวมถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองด้วย แต่นานๆไป ก็อาจทำให้ท้อได้นะ  :)