นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การบริหารอัตรากำลังของมหาวิทยาลัย (3)

Ico48
แดง (Recent Activities)
14 May 2008 10:27
#29200
พนักงานมหาวิทยาลัยในที่นี้ หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัย ที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน และพนักงานมหาวิทยาลัย ที่จ้างด้วยเงินรายได้หน่วยงาน ซึ่งตามระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 จะเรียกว่า พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งหมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างให้ทำงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา