นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วิเคราะห์ข้อมูลการสอบประมวลความรอบรู้/ การสอบสำหรับประกอบวิชาชีพ/ การสอบเอนทรานซ์ ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์หลักสูตร 5 ปีที่จบปี 2551

Ico48

อ้อ...ดูตารางใหม่อีกครั้ง เข้าใจแล้วค่ะว่ามีนักศึกษาที่สอบข้อเขียน

ผ่านทั้งสองแบบ 96 คน

ผ่านข้อสอบคณะแต่ไปตกของสภา 2 คน

ตกข้อสอบคณะ แต่ผ่านข้อสอบสภา 7 คน

และตกทั้งสองสถาบัน 2 คน