นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ส่งเสริมคุณค่าในตัวคน...เพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพขององค์กร

Ico48
mandala (Recent Activities)
31 August 2008 14:18
#34965

ผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2549  เมื่อเดือนพฤศจิกายน 50 ที่ผ่านมา 
ได้พูดถึงจุดเด่นด้าน มาตรฐานด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร ของคณะแพทยศาสตร์ ไว้ดังนี้

  • มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง บุคลากรรักในองค์กรและอุทิศตนให้กับองค์กร และมุ่งมั่นทำงาน
  • สาย ข  ค เน้นทักษะการเป็นผู้นำและผสมผสานกัน โดยไม่แยกฝ่ายโรงพยาบาลกับฝ่ายคณะ
  • มีเงินสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลในทุกสายงานอย่างชัดเจน และพัฒนาความรู้อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง
  • มีหน่วยงานย่อยในการพัฒนาบุคลากรถึง 150 หน่วย กระจายการไปตามหน่วยงานต่างๆ     อย่างทั่วถึง
  • มีแรงจูงใจในการทำงานสูง เช่น   ค่าตอบแทน   สวัสดิการ   การทัศนศึกษาประจำปี
  • ผู้บริหารให้ความสำคัญกับบุคลากรสายสนับสนุน เช่น มีหน่วยงาน R 2 R2 เพื่อช่วยพัฒนาความก้าวหน้าสายงาน


ผลงานในวันนี้จึงเป็นเครื่องการันตีและยืนยันผลการประเมินได้เป็นอย่างดี 

ยินดีกับความสำเร็จของทุกๆ ท่านค่ะ