นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2552

Ico48
ความเห็น [IP: 58.9.21.48]
03 ตุลาคม 2552 17:01
#48987

ขอชื่นชมและสนับสนุนด้วยใจจริงที่ ม.อ.ให้ความสำคัญต่อ QA ซึ่งตัวประกันคุณภาพคือ"ระบบ" หรือ "ชุดวิธีปฏิบัติงาน"(Set of management practices) ซึ่งเป็นหัวใจของ"การบริหารคุณภาพ"ที่ทันสมัยของโลกที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันมากมายหลายชื่อ เช่น TQM,  Baldrige Criteria, TQA, PMQA, ISO 9000:2008, QMS, GAP, GMP etc.

 

การบริหารระบบหรือการบริหารคุณภาพข้างต้นต้องทำเป็น"ระบบ"ในรูปคู่มือ(Quality Manual)หรือ Work Instruction ตามข้อกำหนดขององค์กรมาตรฐานสากล

แต่สำหรับผู้มีประสบการณ์การบริหารเรื่องนี้เช่นข้าพเจ้าจะมองเห็นภาพชัดเจนกว่ามาตรฐานสากล การทำแค่ระบบคู่มือตามที่ ISO กำหนดยังไม่พอ..เพราะจำทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายในองค์กรแทนที่จะเป็นการประกันคุณภาพ QA ให้องค์กรมีประสิทธิภาพ..กลับกลายเป็นการสร้างความสับสนทำลายคุณภาพ

การประกันคุณภาพ QA ที่ง่ายและสมบูรณ์นอกจากทำ Quality Manual แล้ว..ยังต้องทำ Job Standard Manual และ Qualification Standard Manual ด้วย

ตัวอย่างเช่น หากขาด Quality Manual,Job Standard Manual และ Qualification Standard Manual แล้ว..การปฏิบัติตาม สกอ.เรื่อง "กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 2552" นั้น ยากยิ่งกว่าเข็นครกขึ้นดอยสุเทพ ข้าพเจ้าเห็นว่าเทวดาก็ทำไม่ได้นอกจากมั่วเท่านั้น

แต่ถ้ามีคู่มือทั้ง 3 แล้ว การปฏิบัติตาม สกอ.ง่ายเหมือนปลอกกล้วยเข้าปาก และมีประสิทธิภาพสูงกว่าประเทศใดๆในโลก

เช่น หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาของมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ สกอ. จำเป็นต้องมีคู่มือทั้ง 3 เล่ม

1. Quality Manual จะบอกเป้าหมาย(Aim)หรือวัตถุประสงค์(Purpose)และขั้นตอนวิธีปฏิบัติแต่ละเรื่องที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนเข้าใจง่าย เช่น เรื่องคุณธรรม จริยธรรมมีอะไรบ้าง

2. Qualification Standard Manual จะบอกมาตรฐานคุณสมบัติของคุณธรรม จริยธรรม เช่น ระดับการศึกษา:ต้องจบเปรียณ 6 หรือ 9 ประโยค หรืออาจทดแทน(Substitution)คุณสมบัติด้วยประสบการณ์ว่าต้องบวชมากี่ปี ก็ว่าไป

ปกติมาตรฐาน QSMดังกล่าว จะวางเกณฑ์มาตรฐานเป็นวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ หรือ ประสบการณ์ขั้นต่ำ

3. Job Standard Manual จะบอกว่าเรื่องที่ต้องสอน(วิธีสอน)มีอะไรบ้างไว้อย่างละเอียด

วิธีการประเมิน: ใช้คู่มือดังกล่าวเป็นตัวประเมิน ซึ่งถูกต้องตามมาตรฐานสากล..หากใช้ตัวบุคคลหรือคณะกรรมการประเมินตามที่นิยมกันจะถูกต้องไม่เกิน 15%ตามทฤษฎีของ Deming