นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2551

Ico48
ความเห็น [IP: 58.9.16.183]
05 ตุลาคม 2552 11:55
#49034

ข้าพเจ้าเป็นคนนอก แต่มองเห็นความยิ่งใหญ่ของ ม.อ.ในด้าน Education Publication Technology จึงขอมีส่วนร่วมแสดงความเห็นเรื่องการประเมินคุณภาพ

1. มาตรฐานในการประเมินคุณภาพ

พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 2542 และ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2545  กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก

 "ระบบ" จึงเป็นมาตรฐานในการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก ดังนั้น มาตรฐานในการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกก็คือ"ระบบ"นั่นเอง ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO 9000

ข้อสังเกต: ข้าพเจ้าสังเกตเห็นมหาวิทยาลัยที่ข้าพเจ้ารักเพราะเป็นนิสิตเก่า(ไม่ใช่ ม.อ.)สับสนในเรื่องนี้ โดยตั้งมาตรฐานการประเมินตามความรู้(สึก)ของตนเอง เช่น ให้มี วิธีการปฏิบัติที่ดี ประกอบด้วยองค์ประกอบ 9 ข้อ เช่น องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ และองค์ประกอบอื่นๆอีก 8 องค์ประกอบ ซึ่งมิใช่ "ระบบ" จึงใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษามิได้ พวกนี้กำลังทำลายคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ข้าพเจ้าเทิดทูน

ความสับสนของผู้ตั้ง"วิธีการปฏิบัติที่ดี"ดังกล่าวเห็นได้ชัดเจนที่ขาดองค์ประกอบ"ผู้นำ" Leadership

การตั้งมาตรฐานวิธีการปฏิบัติที่ดี ของมหาวิทยาลัยดังกล่าวชี้ให้เห็นขาดความรู้ในการประเมินตามมาตรฐานสากลที่ประเมินที่ผู้นำ(Leadership)ได้แก่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร(Top Management)ซึ่ง มาตรฐานสากลเรียกว่า Management Resposibility  ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา(มิใช่ไปประเมินที่อาจารย์หรือนักศึกษา)

2. การประเมินภายนอก

"ระบบ"เป็นมาตรฐานในการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกด้วย ซึ่งต้องประเมินที่ Leadership หรือ Top Management เช่นเดียวกัน แตกต่างกันที่ตัวองค์กรผู้ประเมินเท่านั้นที่เรียกว่า External Accreditation Body

เช่น สมศ. เป็นองค์กรรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(ภายนอก) อย่างไรก็ตาม การประเมินขององค์กรนี้ยังมีความสับสนที่ไม่ได้มาตรฐานสากล เพราะเกณฑ์การประเมินทั้ง 7 ข้อของ สมศ.ที่ไม่เป็น"ระบบ"  จุดอ่อนคือเกณฑ์ของ สมศ.ขาด Leadership ...การประเมินจึงไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของมาตรฐานสากลและ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งมาตรฐาน Baldrige Criteria ที่ทั่วโลกรับรอง