นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2551

Ico48
External Links [IP: 58.9.16.183]
05 ตุลาคม 2552 15:15
#49037

การประเมินคุณภาพ

การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสากลต้องประเมินที่"ผู้นำ" Leadership หรือ Management Responsibility ได้แก่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร (Top Management) ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา เช่น อธิการบดีหรือคณบดีที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษา

การประเมินคุณภาพที่ผู้นำ เช่น คณบดี... มิได้ประเมินที่ตัวบุคคลว่ามีความหล่อความสวยหรือแม้กระทั่งระดับคุณวุฒิการศึกษา..แต่ประเมินที่"ระบบ"ว่าออกแบบ(System design)ได้ดีแค่ไหน มีเกณฑ์มาตรฐานอะไรบ้างเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ดีที่สุด(Benchmarking Best Practices)

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่ดีที่สุดที่นานาชาติรับรองได้แก่มาตรฐานบอลริจ Balrige Criteria ที่เรียกว่า

 "Education Criteria for Performance Excellence."

ประกอบด้วย Leadership เป็นผู้ผลักดันหรือบริหาร"ระบบ"ต่างๆ เช่น ระบบแผนยุทธศาสตร์(Strategic Planning) ระบบกระบวนวิธีปฏิบัติงาน(Process Management) ระบบบริหารคน(Workforce Focus)

มีการประเมินวัด วิเตราะห์ และใช้การจัดการความรู้เพื่อปรับปรุงคุณภาพ(Measurement, Analysis, and Knowledge Management)...โดยวัด, วิเคราะห์ หรือประเมินที่ระบบทั้ง 3 ข้างต้นรวมทั้งประเมินคุณภาพการบริหารระบบต่างๆของตัว Leadership ด้วย และประเมินความพอใจของลูกค้า(Customer Focus) และประเมินผลการดำเนินงานทั้งหมด(Results)ด้วย