นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2551

Ico48
ความเห็น [IP: 58.11.1.132]
05 ตุลาคม 2552 22:37
#49044

การประเมินคุณภาพที่ผู้นำ Leadership เช่น อธิการบดี หรือ คณบดี

การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสากลประเมินที่ผู้นำองค์กร(Leadership) ได้แก่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร(Top Management) เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา อธิการบดี หรือ คณบดี โดยประเมินที่"ระบบ"ที่ผู้นำใช้บริหาร

ระบบที่ใช้บริหารองค์กร คือ "ระบบวิธีปฏิบัติที่ใช้ในการบริหาร" Set of management practices...ระบบตัวนี้นี่แหละคือหัวใจในการบริหารคุณภาพ Quality Management สมัยใหม่ของโลกที่เรียกชื่อหลากหลาย

- เป็นหัวใจของการบริหารตามมาตรฐานสากล ISO 9000        ดังนั้น ระบบดังกล่าวจึงเป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 กำหนดให้มี"ระบบ"การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก

ทั้งนี้ เนื่องจากกฏหมายการศึกษาแห่งชาติดังกล่าวยึดมาตรฐานสากลเป็นหลัก

- เป็นหัวใจของการบริหารคุณภาพ TQM.(Total Quality Management).

- เป็นหัวใจของการบริหารการบริหารการศึกษาตามมาตรฐานบอลริจ Baldrige Criteria ที่เรียกว่า Education Criteria for Performance Excellence.

                                   ฯลฯ

ระบบที่เป็นหัวใจของการบริหารข้างต้นออกมาในรูประบบเอกสาร(Documented Procedures) เช่น Work Instruction, SOP:Standard Operating Procedures หรือ คู่มือ (Manual)

การบริหารของ Leadership เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา, อธิการบดี หรือ คณบดี จึงไม่ยาก เพียงบริหารที่คู่มือเท่านั้น..ที่ออกจะยากสักหน่อย คือ การออกแบบระบบ(System design)หรือ ออกแบบคู่มือ เพราะต้องออกแบบระบบแสดงลักษณะงานหรือวิธีการปฏิบัติงานที่มีความช้ดเจน กระทัดรัด ถูกต้อง ทันสมัย แก้ไขได้ ปรับปรุงได้ และที่สำคัญต้องง่ายต่อความเข้าใจ...โดย Tom Peters บอกให้จำคำว่า KISS (Keep it simple, stupid)

การสร้างระบบอย่างง่ายๆเป็นอุทาหรณ์ชี้ให้เห็นว่า การทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากไม่ฉลาด เช่น การประเมินคุณภาพ(ภายนอก)เมื่อมีระบบทำให้ง่ายได้ หรือ การดำเนินการตาม TQF สามารถใช้ระบบคู่มือช่วยทำให้ง่ายได้เช่นเดียวกัน..โดยไม่ทำให้อาจารย์ต้องมาเสียเวลาทำเอกสารให้ยุ่งยาก ในเมื่อผู้รับผิดชอบ TQF น่าจะเป็น Leadership หรือผู้บริหารสูงสุด Top Management ขององค์กร

ระบบสำคัญยิ่งในการบริหารของ Leadership มี 3 ระบบ

1. ระบบแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning Manual)

2. ระบบกระบวนวิธีทำงาน(Process Management) ซึ่งคู่มือลักษณะงาน Job Standard Manual ช่วยให้รู้ลักษณะงานของตำแหน่งต่างๆ

3. คู่มือบริหารคน(Workforce Manual) การบริหารบุคลากรต้องทำเป็นระบบ

(ข้าพเจ้าจะส่งตัวอย่างระบบหรือคู่มือเท่าที่หาได้เป็นภาษาอังกฤษมาที่สำนักงานแผน และ สำนักงาน QA. เพื่อพิจารณานำไปประยุกต์ใช้ต่อไป)

 

การประเมินคุณภาพภายใน(หรือภายนอก)

เมื่อ Leadership มีระบบคู่มือดังกล่าวใช้บริหารทั้ง 3 ระบบ การบริหารองค์กรก็เป็นไปตามระบบ..ทำให้การบริหารมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ตาม Deming 85/15 rule คือการบริหารไม่ผิดบกพร่อง 85% เพราะมีระบบรองรับ

การประเมินคุณภาพภายในและภายนอกก็ทำได้ง่ายไม่มีอะไรน่าวิตก เพราะผู้ประเมินต้องใช้ระบบคู่มือดังกล่าวเป็นพื้นฐานสำคัญในการประเมิน..จะมาวางมาดให้ดูน่ากลัวมิได้อีกต่อไป

การให้คะแนนก็ต้องเปิดเผยและยุติธรรมทั้ง 2 ฝ่าย เช่น ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ใช้ Likert scale เป็นต้น

หมายเหตุ: วิธีการข้างต้นทันสมัยชั้นนำในระดับสากลที่ข้าพเจ้าคิดว่า ที่ยุโรป โดยเฉพาะประเทศอังกฤษยังตามไม่ทัน สังเกตที่ TC-176 ที่มีอังกฤษเป็นประธานยังไม่สามารถก้าวลึกเรื่อง Quality Management ได้เท่านี้ การบริหารด้วยระบบจะนำให้ ม.อ. ติดอันดับ 1 ใน 50 ของ Webometrics ได้ไม่ยาก...โดยข้าพเจ้าเชื่อว่าจะติด Top-Ten ได้ไม่นานเกินรอ