นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2552

Ico48

แวะมาทักทายและให้กำลังใจ ปีนี้เวทีคุณภาพได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทุกฝ่าย ส่วนของปัตตานีเอง ปีนี้ก็หลายคณะ/หน่วยงานก็ได้รับความภาคภูมิใจกันไปถ้วนหน้า ดีใจจัง ยังก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคณะ/หน่วยงานที่ได้การคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2552  ซึ่งคณะ/หน่วยในวิทยาเขตปัตตานี ได้รับคัดเลือกให้เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในด้านต่างๆ ดังนี้

 1.      ด้านการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต

-          คณะศิลปกรรมศาสตร์ กระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพต่อการได้รับรางวัลระดับชาติ

-     คณะวิทยาการสื่อสาร กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริงและมีนวัตกรรมเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้ (Active and Innovation Learning)

2.      ด้านการพัฒนานักศึกษา

-     คณะศึกษาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม หลักสูตร บรม (บ้าน-โรงเรียน-มัสยิด) บวร (บ้าน-วัด-โรงเรียน)

3.      ด้านบริหารจัดการ

-          สำนักวิทยบริการ E-Service เพื่อการบริการและปฏิบัติงานของหอสมุด จอห์น เอฟ เคนเนดี้

-          สำนักวิทยบริการ การบริการนำส่งทรัพยากรสารสนเทศถึงมือผู้รับบริการ

-          สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี การเรียนรู้และผลิตปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในหน่วยงานด้วยตนเอง

4.      ด้านทำนุศิลปวัฒนธรรม

-          สถาบันวัฒนธรรมกัลยาณิวัฒนา มหกรรมศิลปวัฒนธรรม

 

  และก็ขอแสดงความยินดีกับคณะ/หน่วยงานของวิทยาเขตอื่นๆ ด้วยน่ะค่ะ

และก็ขอแสดงความยินดีกับผู้จัดด้วยที่งานผ่านพ้นไปด้วยความสำเร็จพร้อมรอยยิ้มของทุกๆๆ ฝ่าย