นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ปิดรับสมัครการเข้าอบรม Introduction to PMQA

Ico48
ปิดรับแล้วจริงๆ นะคะ
เวลา  18.05 น. 
รวมจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 480 คน
ฟ้องศาลปกครองไม่ได้นะคะ