นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ระบบการศึกษาที่เปลี่ยนไป!

Ico48

ภายใต้ความเปลี่ยนแปลง

       เมือลูกศิษย์ถูกเปลี่ยนให้เป็นลูกค้า  การกระทำของคนในองค์กรคือการมีกำไรจากการลงทุน ภายในเวลาที่กำหนด โดยลูกค้าเองก็ต้องพอใจ ตัวเขาก็ออกไปเป็นสินค้าที่สามารถทำกำไรได้ต่อ  ในสภาพแวดล้อมที่เขาเติบโต

    เมื่อลูกศิษย์คือผู้สมัครใจเข้ามาเพื่อรับการพัฒนาให้เป็นคนดี   คนเก่ง  เพื่อจะได้มีที่ยืนในสังคมอย่างมีคุณค่าและมีความสุข ตัวเขาก็ออกไปเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้น  เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆให้มีที่ยืนทางสังคมอย่างเขาในสภาพแวดล้อมที่เขาเติบโต

     ณ.ที่นี่เรากำลังจัดสมดุลตนเองกับความจริงที่เกิดขึ้น  จากสิ่งที่เปลี่ยนไป  เพื่อก้าวไปสู่สมดุลใหม่ อย่างรู้เท่าทัน 

       ก็ทำหน้าทีกันต่อไป  ภายใต้ความเปลี่ยนแปลง

 ยังคงมี ที่บางแหล่ง  คนบางกลุ่ม   และหลายๆองค์กร  คงความเสียสละของการเป็นผู้ให้  โดยไม่หวังกำไรใดๆ อยู่ในสังคมนี้   "การอยู่ร่วมกันอย่างแบ่งปัน" 

           ด้วยความขอบคุณ อ.คนธรรมดา ที่แบ่งปันข้อมูล  อันเป็นประสบการณ์ชีวิต