นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มี O(โอ) แต่ไม่เจอ O(โอ)

Ico48

มันเพลินดีเหล๊า ลองมาหลอมแลต๊ะ

เนื้อหาเต็ม: มี O(โอ) แต่ไม่เจอ O(โอ)