นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สัปดาห์วิชาการกับความร่วมมือของเครือข่ายสุขภาพพึ่งตนตามแนวเศษฐกิจพอเพียง

Ico48

ท่านเป็นแบบอย่างของการให้   เพื่อให้คนจำนวนมากได้แสดงบทบาทของผู้ให้ต่อ เป็นวันที่เราใช้เป็นโอกาสของการให้เพื่อแสดงกตัญญูกตเวที   เพื่อร่วมฟื้นคืนพลังคุณธรรมให้กับการอยู่ร่วมกัน