นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มาตรการการตัด/ลดเงินรายได้ของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์

Ico48

เรียนทุกท่าน

      บันทึกนี้ได้ทำหน้าที่บรรลุวัตถุประสงค์แล้วครับ คือ ได้เรียกร้องให้ผู้บริหารทบทวนการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้มาตรการตัดลดเงินสมนาคุณสาขาขาดแคลน 4000 บาท ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยเปิดโอกาสให้เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ ซึ่งผู้บริหารคณะฯ ก็ได้รับทราบและนำไปพิจารณาทบทวนการตัดสินใจ และในที่สุดก็ได้ประกาศที่จะไม่ตัด/ลด เงินสมนาคุณสาขาขาดแคลน ตามที่คณบดีได้แจ้งไว้แล้ว (ที่บล็อกนี้  http://share.psu.ac.th/blog/eng-dean/19433 ครับ)

      ผมขอแสดงความยินดีต่อชาวคณะวิศวฯ ทุกท่าน และขอขอบคุณผู้บริหารที่กล้าหาญทบทวนและตัดสินใจตามหลักการและเหตุผลที่ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่คณะฯ ของเราสืบต่อไปครับ

       ผมขอขอบคุณทุกท่านที่อ่าน, ร่วมแสดงความคิดเห็น และ/หรือ ให้กำลังใจ ทั้งบนหน้านี้ หรือช่องทางอื่น ๆ ครับ และผมต้องขออภัยมา ณ ที่นี้หากการแสดงความคิดเห็นของผม หรือของผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นท่านอื่น ๆ อาจไปกระทบทำให้บางท่านรู้สึกไม่สบายใจ เพราะไม่ใช่เจตนารมณ์ของบล็อกนี้ครับ (ได้กล่าวไปแล้วในตอนต้น)

       ขอขอบคุณ share.psu.ac.th ที่เป็นเวทีให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง และเปิดเผยครับ ผมคิดว่าหลาย ๆ คน ซึ่งรวมทั้งผมเองได้เรียนรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนกันบน share.psu.ac.th นี้ครับ

ขอบคุณครับ