นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บริหารความสุขในการทำงานด้วย ADLI

Ico48

ผมยึดคำสอน  " ทำงานเพื่องาน บันดาลสุข " ของท่านพุทธทาส และหลักอิทธิบาท 4 และพรหมวิหาร 4 ครับ เป็นธรรมชาติที่จริงแท้ เนียนเข้าถึงจิต ถึงใจได้ง่าย ปราณีตแบบไทยๆนะ ได้ทั้งคนและผลงาน ความสุข ปิติ อิ่มเอิบใจจริงๆ บางครั้งมันมาปรุงเป็นความ

คิดคำนึงถึงความสุขที่คนอื่นได้รับ ปลื้มคนเดียวก็ยังมีเคยมีนะ