นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การเรียนรู้อยู่ในอากาศ

Ico48

สภาพแวดล้อมเป็นประเด็นสำคัญของการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมจะรวมไปถึง "การเข้าถึง" แหล่งการเรียน รวมถึง การเข้าถึง "ภายใน" สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย ยังเป็นตัวเร่งกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น (พี่เสือ)

แต่ก็อีกเช่นกันที่ ถึงแม้ว่า สภาพแวดล้อมจะเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้มากเท่าใด ก็ไม่ได้ทำให้เกิดการเรียนรู้แปรผันตรงไปกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้ที่สำคัญอีกประการ ก็คือ "ความอยากเรียนรู้" (Null)

เราฟุตฟิตฟอไฟได้ดีระดับหนึ่ง (หากเรามีความกล้า มีความอยากเรียนรู้) ในสังคมไทย แต่หากเราอยู่ในสังคมที่ (เกือบ) ทุกคนฟุตฟิตฟอไฟตั้งแต่หลับยันหลับอีกหน หรือในถิ่นที่เจริญด้วยภาษานั้นๆ ย่อมเกิดการฟุตฟิตฟอไฟ ได้ดีกว่า ฟุตฟิตฟอไฟเป็นอันดับ ๒ (เจ้าของบันทึก)

พระพุทธเจ้า เสด็จออกจากวัง เข้าสู่ป่าเขาเพื่อปลีกวิเวก เพราะต้องการดับทุกข์ให้ได้จริงๆ

"ความกลัว" เป็นปัจจัยที่สำคัญอีกประการที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ ความอยากมี แต่ไม่กล้า เพราะบรรยากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้

ผมแก้ไขปัญหา (พื้นๆ) เรื่องคอมฯ ผมมักที่จะคลิกๆ แกะๆ ของผมโดยไม่ปริปากกะใคร ซึ่งบางครั้งคนที่เกิดปัญหาอยากรู้ปัญหา ทางแก้ไข แต่ไม่ได้อะไรจากผม นอกจากผมแก้ไขให้เสร็จแล้ว

"อัจฉริยะ" เป็นเรื่องที่เราพูดถึงได้ เป็นเป้าหมายได้ เพียงแต่กว่าที่จะไปถึง "อัจฉริยะ" ได้นั้น เราผ่าน/ มีกระบวนการอื่นๆ มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการนำไปสู่ "อัจฉริยะ" แล้วหรือยัง (พี่เสือ) เรามีการประเมินตนเอง/ ถูกประเมิน นำผลการประเมินมาดำเนินการอย่างไร ทั้งในระดับของ "องค์กร" ระดับ "ออร์แกน" หรือแม้แต่ระดับ "เซลล์"

เราอย่าเพียงแต่หลงไหลใน "ตัวเลข" (จอมปลอม) ก็พอแล้ว

ก่อนการเรียนรู้ เรามาให้ "ความรัก" กันก่อนดีไหมครับ

ฮา

เราเอง