นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 งานพัสดุกับความเสี่ยง

Ico48
  • ทุก ๆ ย่างก้าว คุณพี่มี ความเสี่ยง ตลอดเวลา  
  • ความเสี่ยงลดลงได้ หากมีการเข้าใจอย่างถูกต้อง และครอบคลุมทุกหน่วยงาน   สำหรับความเข้าใจนี้ มิใช่เข้าใจแต่เพียงหัวหน้าอย่างเดียว  ต้องทำอย่างไรให้รับทราบเรื่องความเสี่ยงไปถึงผู้ใต้บังคับบัญชาได้  เพราะงานบางอย่าง  เห็นชอบมอบผู้ใต้บังคับบัญชา  แบบว่า ให้บริหารจัดการแบบครบวงจรงัยค่ะ  แต่ขาดการติดตามผล  ความเสี่ยงก็ยังมีอยู่นะเจ้าขาเอ่ย!  
  • นำเสนอเนื้อหา แบบกระจายบรรทัดนะค่ะ รอดไปแล้ว 1 บันทึก