นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 นวัตกรรม ผลลัพธ์สุดท้ายของความคิดสร้างสรรค์

Ico48

โจทย์ใหญ่ขององค์กรก็คือการทำให้เกิดปัจจัยทั้ง ๔ ขึ้นในองค์กร ส่วนจะทำอย่างไรนั้นก็เป็นเรื่องที่องค์กรต้องขบคิดกัน และองค์กรอยู่ ณ จุดไหนแล้ว มีปัจจัยเอื้อ ปัจจัยขัดขวางอย่างไร คงต้องผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเมินกัน

นวัตกรรมเป็นผลลัพธ์สุดท้ายของความคิดสร้างสรรค์ แต่นวัมกรรมก็จะเป็นแค่นวัตกรรมหาก นวัตกรรมนั้นไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ขึ้นจริง

หรือไม่มีการนำไปสู่การใช้ประโยชน์จริง

เราเอง