นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 จับฉ่าย competency (4)

Ico48

ผมตั้งคะแนนความคาดหวังเรื่องการทำงานเป้นทีมไว้แค่ 2 เนื่องจากตนองทำงานเป็นนักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือกลางคณะวทท. ซึ่งไม่ค่อยได้ทำงานเป็นทีมกับใคร ยกเว้นแต่กับนักศึกษา นักวิจัย และบุคคลภายนอก

แต่หัวหน้าให้มา 3 โดยอธิบายว่า การทำงานเป้นทีม หมายถึงภาระงานอื่นๆ ที่ทำร่วมกับหน่วยงาน รวมทั้งที่ไม่ใช่งานประจำ เป็นการทำงานด้วยใจอาสา งานของคณะฯ

ซึ่งผมมองว่าการได้ แค่ 2 คงน่าเกลียดเกินไปที่จะให้ลูกน้อง และต้องารให้เราพัฒนาตัวเองให้มากขึ้น

แต่ผมอ่านคะแนนข้อที่ 4 และ 5ก็พบว่าไกลเกินความสามารถ และมาตรฐานพวกลูกน้องอย่างผม

ซึ่งควรจะเป็นมาตรฐานของเจ้านายมากกว่า ซึ่งต้องมีหน้าที่ ..

ระดับ 4

•ผลักดันและส่งเสริมให้ทีมนำความรู้และทักษะที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์

•กระตุ้นให้ทีมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

ระดับ 5

•มีส่วนร่วมในการสร้างแนวทางและการทำงานเป็นทีม

•กระตุ้นให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายและผลสำเร็จของกลุ่ม

ครับ

เนื้อหาเต็ม: จับฉ่าย competency (4)