นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 พลังเพลงกับการเรียนรู้ชีวิต

Ico48

การเก็บรวบรวมข้อมูลโดย "ผู้สังเกตการณ์" ภายนอก ย่อมได้ข้อมูลที่อาจจะ "เบี่ยงเบน" ไปจากความเป็นจริง บางครั้งถึงกับเป็น "คนละเรื่อง" กันไปเลย

การจะได้ข้อเท็จจริงนั้นต้องทำตัวประหนึ่งเป็น "คนในชุมชน" จึงจะได้มาซึ่งข้อเท็จจริงที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด

การร่วมตรวจสอบข้อมูลร่วมกันระหว่าง ชุมชนและผู้เก็บ/ แปลผลข้อมูลจึงเป็นกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้มา กระบวนการหนึ่งก่อนที่จะนำข้อมูลเหล่านี้ไปดำเนินการในชุมชน

ปัญหาเช่นนี้เกิดขึ้นเสมอในการเข้าไปฝึกในพื้นที่ชุมชนของนักศึกษาฯ ที่ไม่เข้าใจบริบทของชุมชน ไม่เข้าใจชุมชนอย่างถ่องแท้

เป็นหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องคอยชี้แนะ แนวทางที่ถูกต้องให้แก่นักศึกษา

คณะพยาบาลเป็นเป็นอีกหน่วยงานที่เป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" และเป็น "ผู้นำ" ในงานด้านชุมชน

เราเอง