นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สุขที่แ้ท้จริงคือความไม่ทุกข์

Ico48

ปัจจุบันไม่ถึงกับไม่มีทุกข์ แต่สุขที่สร้างได้ตอนนี้คือ การที่ไม่จมอยู่กับความทุกข์ ขจัดเหตุแห่งทุกข์ออกไปได้ทันท่วงที ที่สำคัญคือ รู้อย่างชัดแจ้งแล้วว่า แหล่งทุกข์คืออะไร คือผู้ใด จึงเลือกไม่แยแสมัน