นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Friday...thought ฝากให้คิดในวันศุกร์

Ico48

ปัจจุบันคือเวลาประเสริฐสุด

อดีตผ่านไปแล้ว
อนาคตยังมาไม่ถึง

อยากให้อดีตเป็นอย่างไร
อยากให้อนาคตเป็นอย่างไร

ทุกสิ่งผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ไม่มีอะไรยั่งยืน

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด มีสติ อยู่กับปัจจุบันขณะ

เราเอง