นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 CSR : Corporate Social Responsibility -Part I - ความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้(Accountability)

Ico48

อยากให้ CSR ของศูนย์เครื่องมือฯ เกิดขึ้นอย่างจริงจังมากมาย มากมาย