นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สิ่งที่เรียนไม่ได้ด้วยการสอน คือ การเรียน

Ico48

"อย่าจัดการเรียนด้วยการสอน แต่ต้องจัดการสอนให้เกิดการเรียน คือ ผู้เรียนเป็นสำคัญ"

ดังนั้นผู้สอนต้องทราบว่าผู้เรียนต้องการเรียนอะไร แล้วกำหนดร่วมกันว่า ใครจะทำหน้าที่อะไรระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน

ต่างก็ไปทำการบ้าน ในระหว่างนั้นก็ให้มีการติดต่อสื่อสารเพื่อการปรึกษาหารือทำความเข้าใจร่วมกัน แล้วมาพบกันเพื่อรายงานผลที่ได้ไปเรียนมา ลักษณะการเรียนแบบนี้ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในแนวราบแต่ละคนมีศักดิ์ศรีของการเรียนรู้ตามศักยภาพของตนเอง การเติมเต็มซึ่งกันและกันจะเกิดขึ้น สถานที่เรียนไม่จำเป็นต้องมีห้องเรียนใหญ่โต แต่มีสถานที่ประชุมหรือปฏิบัติการร่วมกันตามวาระ

เชื่อว่าความมีอิสระที่รู้ผิดชอบชั่วดี สามารถช่วยให้เห็นความต้องการของตนเอง สิ่งที่ต้องฝึกคือความอดทนอดกลั้น ความพยายาม การรู้สุข รู้ทุกข์ ในที่สุดก็จะเข้าใจตนเอง ผู้อื่น เป้าหมายของการอยู่ร่วมกันในโลกใบนี้คือการดูแลกันและกัน ฝึกอย่างไรที่จะอยู่อย่างไม่ทุกข์ ในขณะที่มีงานเป็นเครื่องมือในการฝึก ความสุขสงบสำหรับตนเองและคนรอบข้างคือภาพของความสุขมิใช่หรือ หวังว่าสักวันหนึ่งจะมีพื้นที่สำหรับการจัดการศึกษาที่หลากหลายให้เราได้เรียนรู้ร่วมกับคนทั่วไปในสังคมที่กว้างออกไป มีมากกว่าใน"เขตรั้วสีบลู" ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ "จากยอดเจดีย์ถึงฐานเจดีย์และรอบๆองค์เจดีย์"

ขอบคุณของรักที่ไม่หวงบทนี้ค่ะ

ยาดมเอง